Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Kontrola cestovných lístkov v MHD, práva a povinnosti.
Publikované: 07.07.2002, autor: admin

Informácie o tom, že revízori nemajú oprávnenie požadovať od cestujúceho osobné údaje v prípade, že cestujúci nemá platný cestovný lístok nie sú pravdivé. Revízor je oprávnený požadovať tieto údaje na základe špeciálnej právnej úpravy. V autobusoch mestskej hromadnej dopravy ho k tomu oprávňuje zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, konkrétne §9, v ktorom je uvedené:
„Oprávnenia dopravcu
Dopravca je prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly (ďalej len "«revízor»"), alebo organizáciou prepravy (ďalej len "dispečer") oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo «revízor» môže
a) vylúčiť z prepravy osobu, ktorá nedodržiava prepravný poriadok, pokyny a príkazy dopravcu, zdržiava sa v autobuse neoprávnene alebo svojím správaním narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu, znečisťuje autobus alebo inak obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatiť cestovné a úhradu (§ 14 ods. 3) alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady,
c) vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho alebo jeho domáce zviera, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak ohrozujú zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.„
Oprávnenie pre kontrolu v električkách a autobusoch je upravené v zákone č. 164/1996 Z. z. o dráhach, konkrétne §28a, v ktorom je uvedené:
„Oprávnenia dopravcu
(1) Dopravca je prostredníctvom vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly alebo organizáciou prepravy oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy na zaistenie ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti prevádzky dráhy a prevádzky dopravy na dráhe. Tieto osoby môžu
a) vylúčiť na najbližšej stanici alebo zastávke z prepravy osobu, ktorá nedodržiava prepravný poriadok, pokyny a príkazy dopravcu, zdržiava sa v dráhovom vozidle neoprávnene alebo svojím správaním narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu, znečisťuje dráhové vozidlo alebo inak obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa prepravného poriadku,
b) vylúčiť z prepravy cestujúceho s batožinou alebo s jeho domácim zvieraťom, ak sú prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak ohrozujú zdravie cestujúcich,
c) uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatiť cestovné a úhradu [§ 46a ods. 2 písm. g)], alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady.

Tieto zákony a ich ustanovenia sú špeciálne k všeobecnej úprave občianskoprávnych vzťahov, teda k úprave v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., preto majú prednosť, občiansky zákonník plní len podpornú úlohu, t. z. použije sa len v prípade, že neexistuje špeciálna úprava určitého vzťahu.

Ak vám však revízor bráni v označení cestovného lístka, resp. žiada ho od vás ihneď po nastúpení keď ste zjavne nemali čas si ho označiť (plný autobus, nefunkčný označovač) odmietnite zaplatiť pokutu, vyžiadajte si mená a údaje svedkov a zúčastnite sa súdenho konania!

Reklama