Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Zoznam štátnych inštitúcií
Publikované: 19.08.2001, autor: admin

Na tejto stránke
nájdete zoznam štátnych inštitúcií, miesto sídla, adresy, telefóny,
emaily a internetové stránky. Ak by tu ešte nejaké štátne inštitúcie
chýbali, oznámte nám to na známy email staznosti@staznosti.sk,
najlepšie s kompletnými informáciami (adresa, telefón...) o danej
inštitúcii.


KANCELÁRIA
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefánikova
2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1

Telefón: 54416624

Internetová stránka: http://www.prezident.sk

e-mail: tlac@prezident.sk


NÁRODNÁ RADA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mudroňova 1, 812 80 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5934 1111, 5441 2500

Internetová stránka: http://www.nrsr.sk

e-mail: odkazy@mail.ncsr.sk


ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 57295 111, Fax: 5249 7595

Internetová stránka: http://www.government.gov.sk

e-mail: web@government.gov.sk


MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Tel. ústredňa: 5978 1111, Fax: 5978 2213

Dipl.služba: T: 5978 2211

Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk


MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA SR

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Tel. ústredňa: 4854 1111, 4333 4000, Fax: 4333 7827, 4333 8604

Pohot.služba: 4333 8604, 4854 1077

Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk


MINISTERSTVO
OBRANY SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3

Tel. ústredňa: 4425 0320

Internetová stránka: http://www.mod.gov.sk


MINISTERSTVO
VNÚTRA SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5094 1111

Internetová stránka: http://www.minv.sk


MINISTERSTVO
FINANCIÍ SR

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15

Tel. ústredňa: 5958 1111-2

Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk


MINISTERSTVO
KULTÚRY SR

Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 59391 111

Internetová stránka: http://www.culture.gov.sk


MINISTERSTVO
PRE SPRÁVU A PRIVATIZÁCIU NÁRODNÉHO MAJETKU SR

Drieňová 24, P.O.Box 76, 820 09 Bratislava 29

Tel. ústredňa: 4829 7111, Fax: 4333 3335

Internetová stránka: http://www.privatiz.gov.sk


MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA SR

Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 3

Tel. ústredňa: 593 73 111

Internetová stránka: http://www.health.gov.sk


MINISTERSTVO
PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR

Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5975 1111

Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk


MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5937 4111

Internetová stránka: http://www.education.gov.sk


MINISTERSTVO
SPRAVODLIVOSTI SR

Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5935 3111, Fax: 5441 5952

Internetová stránka: http://www.justice.gov.sk


MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5956 1111, Fax: 5956 2031

Internetová stránka: http://www.lifeenv.gov.sk


MINISTERSTVO
PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 59266 111

Internetová stránka: http://www.mpsr.sk


MINISTERSTVO
DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 59494 111, Fax: 5249 4794

Internetová stránka: http://www.telecom.gov.sk


MINISTERSTVO
VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Špitálska 8, 816 44 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5975 1111, F: 5293 1203

Internetová stránka: http://www.build.gov.sk


ÚSTAVNÝ SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hlavná 72, P.O.Box E-35, 042 65 Košice 1

Tel. ústredňa: 095/ 622 7671, 622 7629

Internetová stránka: http://www.concourt.sk


NAJVYŠŠÍ
SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Župné nám. 13, 814 90 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5935 3111

Internetová stránka: http://www.justice.gov.sknssr/index.htm


GENERÁLNA
PROKURATÚRA SR

Župné nám. 13, 812 85 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5935 3111

Internetová stránka: -


NAJVYŠŠÍ
KONTROLNÝ ÚRAD SR

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26

Tel. ústredňa: 5542 3069, 5542 4628

Internetová stránka: http://www.controll.gov.sk


PROTIMONOPOLNÝ
ÚRAD SR

Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29

Tel. ústredňa: 4829 7111

Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk


ŠTATISTICKÝ
ÚRAD SR

Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26

Tel. ústredňa: 5023 6111

Internetová stránka: http://www.statistics.sk


ÚRAD GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

Stromová 1, 837 86 Bratislava 37

Tel. ústredňa: 5937 4111

Internetová stránka: http://www.geodesy.gov.sk


ÚRAD PRE
NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15

Tel. ústredňa: 5249 6847, 5249 8030

Internetová stránka: http://www.normoff.gov.sk


TELEKOMUNIKAČNÝ
ÚRAD SR

Jarošova 1, P. O. BOX 76, 830 08 Bratislava

tel. ústredňa: 49 230 111, fax: 44 259 577

Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk


ÚRAD JADROVÉHO
DOZORU

Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27

Tel. ústredňa: 5824 8111

Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk


ÚRAD PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA SR

Švermova 43, 974 05 Banská Bystrica

Tel. ústredňa: 088/ 4300 111, Fax: 088/4132563

Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk


ÚRAD PRE
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Páričkova 18, POBOX 76, 820 05 Bratislava 25

Telefón: 55567512

Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk


ÚRAD PRE
ŠTÁTNU POMOC

Radlinského 37, 811 07 Bratislava

Telefón: 57202613, Fax: 57202615

Internetová stránka:ÚRAD PRE STRATÉGIU ROZVOJA SPOLOČNOSTI, VEDY A TECHNIKY SR

Lamačská cesta 8, P.O. Box 22, 837 22 Bratislava

Telefón: 59 364 111

Internetová stránka: http://www.strategy.gov.sk/SLOVENSKÝ
ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE

Karloveská 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava

Telefón: 07/ 6029 4474, Fax.: 07/ 6541 1888

Internetová stránka: http://www.sutn.gov.sk


SLOVENSKÝ
METROLOGICKÝ ÚSTAV


Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Telefón: 60294113, Fax: 65429592

Internetová stránka:http://www.smu.gov.sk


NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT
PRÁCE

Špitálska 8, 811 07 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5975 1111

Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk


VÝSKUMNÝ
ÚSTAV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Špitalská 6, 812 41 Bratislava

Telefón: 5975 2513, Fax: 5296 6633

Internetová stránka: http://www.vupsvr.gov.sk

e-mail: info@vupsvr.gov.sk


SLOVENSKÉ
DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY

Špitalská 6, 812 41 Bratislava

Telefón: 5975 2617-9, Fax: 5296 6633

Internetová stránka: http://disso.vupsvr.gov.sk

e-mail: disso@vupsvr.gov.sk


SPRÁVA ŠTÁTNYCH
HMOTNÝCH REZERV SR

Pražská 29, 812 63 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 57278111, 5249 2351-7, Fax: 5249 6926

Internetová stránka: -


NÁRODNÁ BANKA
SLOVENSKA

Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1

Tel. ústredňa: 5953 1111, -1112

Internetová stránka: http://www.nbs.sk


FOND NÁRODNÉHO
MAJETKU SR

Drieňová 27, 826 56 Bratislava 2

Tel. ústredňa: 4827 1111

Internetová stránka: http://195.28.131.163


 


Krajský úrad
v Bratislave


Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1

Tel.: 07/ 5931 2111, Fax: 5443 0725


Krajský úrad
v Trnave


Kollárová 8, 917 77 Trnava

Tel.: 0805/ 5564 111, Fax: 0805/ 5512 320


Krajský úrad
v Trenčíne


Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín

Tel.: 0831/ 411 111, Fax: 0831/ 435 608

Internetová stránka: http://www.kutn.sk


Krajský úrad
v Nitre


Štefánikova 69, 949 80 Nitra

Tel.: 087/ 6549 111, Fax: 087/ 6528 929


Krajský úrad
v Žiline


ul.Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Tel.: 089/ 5117 111, Fax: 089/ 5117 424

Internetová stránka: http://www.kuza.sk


Krajský úrad
v Banskej Bystrici


Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica

Tel.: 088/ 4306 111, Fax: 088/ 4306 287

Internetová stránka: http://www.55snp.sk


Krajský úrad
v Prešove


Nám. mieru 3, 080 01 Prešov

Tel.: 091/ 708 1111, Fax: 091/ 7721 423


Krajský úrad
v Košiciach


Komenského 52, 041 26 Košice

Tel.: 095/ 6001 101-102, Fax: 095/ 6337 134


 


TLAČOVÁ
AGENTÚRA SR

Pribinova 23, 819 28 Bratislava 111

Tel. ústredňa: 5921 0111

Internetová stránka: http://www.tasr.sk


SLOVENSKÁ
TELEVÍZIA

Mlynská dolina 28, 845 45 Bratislava 41

Tel. ústredňa: 6542 3001, -4800

Internetová stránka: http://www.stv.sk


SLOVENSKÝ
ROZHLAS

Mýtna 1, P.O.Box 55, 817 55 Bratislava 15

Tel. ústredňa: 5727 3111

Internetová stránka: http://www.slovakradio.sk

Reklama