Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Zákon NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách
Publikované: 19.08.2001, autor: admin

Porušením príslušného ustanovenia zákona NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách priestupca naplní skutkovú podstatu priestupku podľa § 22 a § 30 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Priestupcovi môžu byť za spáchaný priestupok uložené nasledovné sankcie:

1. pokarhanie - v prípade, ak prejednávanie priestupku postačuje k náprave priestupcu,

2. pokuta do 500,- Sk v blokovom konaní, (t.j. zjednodušená forma konania o priestupkoch), ak poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pokuta sa ukladá priestupcovi najmä bezprostredne po spáchaní priestupku,

3. pokuta do 2000,- Sk v rozkaznom konaní (t.j. zjednodušená forma konania o priestupkoch)
v prípade, že je nepochybné, že sa priestupca priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní,

4. pokuta do 1000,- Sk v správnom konaní, ak poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky,

5. pokuta do 3000,- Sk v správnom konaní, ak priestupca požije alokholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú
činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok. Správny orgán môže zároveň vodičovi uložiť aj sankciu spočívajúcu v zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu do 6 mesiacov,

6. pokuta do 5000,- Sk v správnom konaní, ak priestupok spáchal vodič motorového vozidla tým, že sa na výzvu odmietol podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu
vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom, inou návykovou látkou alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo, alebo ak bola dychová skúška pozitívna. Správny orgán môže zároveň vodičovi
uložiť aj sankciu spočívajúcu v zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu do l roka,

7. pokuta do 5000,- Sk v správnom konaní, ak vodič po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v bode 6. Správny orgán môže zároveň vodičovi uložiť aj sankciu spočívajúcu v zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu do 1 roka,

8. pokuta do 5000,- Sk v správnom konaní, ak vodič porušením všeobecne záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu. Správny orgán môže zároveň vodičovi uložiť aj sankciu spočívajúcu v
zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu do 1 roka,

9. pokuta do 10000,- Sk v správnom konaní, ak vodič v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej
látky, vykonáva činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok. Správny orgán môže zároveň vodičovi uložiť aj sankciu spočívajúcu v zákaze činnosti viesť motorové vozidlo na dobu do 2 rokov.

Ak priestupca vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo
zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,
b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý,
c) ak spácha taký čin pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie hromadný dopravný prostriedok, alebo
d) ak spôsobí takým činom, čo aj z nedbanlivosti, inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku alebo iný závažný následok,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom. Uvedeným konaním priestupca naplní skutkovú podstatu trestného činu v zmysle § 201 Trestného zákona. Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky alebo inak privedie, hoci aj z nedbanlivosti, do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potresca sa oným miernejším trestom. Uvedeným konaním priestupca naplní skutkovú podstatu trestného činu v zmysle § 201a Trestného zákona.
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná, potresca sa odňatím slobody až na 6 mesiacov alebo peňažným trestom. Uvedeným konaním priestupca naplní skutkovú podstatu trestného činu v zmysle § 171 ods. 1 písm. c) Trestného zákona.

Reklama