Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Publikované: 19.08.2001, autor: admin


Zákon č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií).
Národná rada
Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I


§ 1

Predmet úpravy


Tento zákon upravuje
podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 1)

-----

1) Čl. 26, 45 a 34 Ústavy Slovenskej republiky; čl. 17, 25 a
35 Listiny základných práv a slobôd.
§ 2

Povinné osoby


(1) Osobami povinnými
podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné osoby")
sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby,
ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach
fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a
to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a
právnické osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného
zákona. 2)(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými
osobami podľa odseku 1 a 2, ktoré hospodária s verejnými financiami
alebo nakladajú s majetkom štátu alebo majetkom obcí.(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie
aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. 3)

-----

2) § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
§ 3


(1) Každý má
právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.(2) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení
s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu alebo majetkom
obce a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej
zmluvy.(3) Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného
dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
§ 4

Vymedzenie niektorých pojmov


(1) Žiadateľom
je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie
informácie.(2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu
žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, 4) najmä prostredníctvom
siete internetu.(3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane
vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo
vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie,
alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo
sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo
umiestnená vo verejnej knižnici. 5)(4) Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou
informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode
odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie
sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.

-----

4) § 1 ods. 4 písm. a) zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon)
v znení neskorších predpisov.
§ 5

Povinné zverejňovanie informácií


(1) Každá povinná
osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:


a) spôsob
zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis
organizačnej štruktúry,


b) miesto,
čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom,
kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,


c) miesto,
lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia
požiadaviek, ktoré musia byť splnené,


d) postup,
ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,
návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné
dodržať,


e) prehľad
predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých
povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,


f) sadzobník
správnych poplatkov, 6) ktoré povinná osoba vyberá za správne
úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.(2) Národná
rada Slovenskej republiky je povinná zverejniťa) termíny
jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,


b) zápisnice
z verejných schôdzí,


c) texty predložených
návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky,


d) texty schválených
zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,


e) údaje o
dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej
schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej
schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,


f) výpisy
o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej
republiky okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej
schôdzi.(3) Kancelária
prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniťa) program
a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky
a miesto jeho pobytu,


b) podpísanie
zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,


c) prepožičanie
vyznamenania,


d) vymenovanie
a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,


e) odpustenie,
zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo
nepokračovať v trestnom konaní,


f) organizačnú
štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky.(4) Vláda Slovenskej
republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy,
rozbory) predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia vrátane
ich príloh.(5) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány
miestnej štátnej správy zverejňujú materiály programového, koncepčného
a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem
po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.(6) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií
obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi
zastupiteľstvami 7) a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného
celku.


-----

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

§ 6


(1) Informácie
podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.
8)(2) Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej
osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste.(3) Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy 9) obsahujúce
informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť,
10) sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch
uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie
nie je porušením osobitných predpisov. 9)(4) Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť
aj ďalšími spôsobmi. Okrem informácií podľa predchádzajúcich odsekov
môže povinná osoba zverejniť aj ďalšie informácie.(5) V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom, 11) povinná osoba
zverejní tieto informácie aj v jazyku národnostných menšín.(6) Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia
§ 8 až 12.

-----

8) § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

9) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch.

10) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z., zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách
v znení zákona č. 147/1997 Z. z.

11) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
§ 7

Odkaz na zverejnenú informáciu


(1) Ak predmetom
žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná
osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od
podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť
údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.(2) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná
osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie
plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení
informácie.

 


Obmedzenia
prístupu k informáciám


§ 8

Ochrana utajovaných skutočností


Ak je požadovaná
informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo
alebo služobné tajomstvo, alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej
ochrane informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva,
ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní
s uvedením odkazu na príslušný právny predpis. 12)

-----

12) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996
Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej
ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení
neskorších predpisov, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení
neskorších predpisov, § 122 Trestného zákona, § 23 zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
§ 9

Ochrana osobnosti a osobných údajov


(1) Informácie,
ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti
osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná
osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo
s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba
nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 13) Ustanovenia
osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. 14)(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané
v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,
15) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný
zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas
môže poskytnúť jej zákonný zástupca. 16) Ak dotknutá osoba nežije,
taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 13)

-----

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.

15) § 4 až 18 zákona č. 52/1998 Z. z.

16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
§ 10

Ochrana obchodného tajomstva


(1) Informácie
označené ako obchodné tajomstvo 17) povinná osoba nesprístupní.(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie
informácie


a) týkajúcej
sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a prírodné
dedičstvo, 18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity
a ekologickej stability, 19)


b) o znečisťovaní
životného prostredia, 20)


c) ktorá sa
získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných
financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce,


d) o štátnej
pomoci 21) a informácie podľa § 3 ods. 2.-----

17) § 17 až 20 Obchodného zákonníka,

§ 122 Trestného zákona v znení zákona č. 100/1996 Z. z. a zákona
č. 13/1998 Z. z.

18) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991
Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva.

19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 34/1996 Z. z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.

20) § 8 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

21) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
§ 11

Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám


(1) Povinná osoba
obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak


a) jej bola
odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá
na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením
informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba
oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich
dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na
tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená,


b) ju zverejňuje
na základe osobitného zákona; 22) ak je podľa takého zákona zverejňovaná
vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,


c) tým možno
porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom
23) s výnimkou, ak autor na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie
informácie udelí súhlas,


d) sa týka
rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní,
24)


e) sa týka
miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov
a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo
ničenie.(2) Ustanovenie
písmena a) sa nepoužije, ak ide o informácie, ktoré sa získali za
verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa použitia
takých prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom
štátu alebo majetkom obce.


(3) Pri sprístupňovaní
informácií, ktoré získala povinná osoba od tretej osoby na plnenie
úlohy na základe osobitného zákona, 25) podľa ktorého sa na povinnú
osobu vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná prekážka ochraňujúca
informácie pred zverejnením alebo zneužitím, ktoré však možno podľa
tohto zákona sprístupniť, sprístupní povinná osoba len tie informácie,
ktoré priamo súvisia s jej úlohami.


-----

22) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
o štátnej štatistike; zákon Slovenskej národnej rady č. 81/1992
Zb. o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky.

23) Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon
č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích
návrhov; zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch; zákon č. 132/1989
Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat; zákon
č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

24) Napríklad zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný
poriadok); zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok; zákon
č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch; zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších
predpisov.

25) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996
Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej
národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v
znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985
Zb. o požiarnej ochrane.
§ 12

Podmienky obmedzenia


Všetky obmedzenia
práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované
informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií,
pri ktorých to ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnuť sprístupnenie
informácie trvá iba dovtedy, kým trvá dôvod nesprístupnenia.
§ 13


Sprístupnenie
informácií podľa tohto zákona sa nepovažuje za porušenie povinností
zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona. 26)


-----

26) Napríklad § 73 ods. 2 písm. b) zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 4 zákona č. 229/1992
Zb. o komoditných burzách v znení neskorších predpisov, § 10 ods.
2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 54 ods. 3 zákona
č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993
Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, § 12 ods.
l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný
zákon v znení neskorších predpisov, § 40 a 41 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe, § 80 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.


 


Sprístupňovanie
informácií na žiadosť


§ 14

Žiadosť o sprístupnenie informácií


(1) Žiadosť
možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným
technicky vykonateľným spôsobom.


(2) Zo žiadosti
musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva,
ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie
žiadateľ navrhuje.


(3) Ak žiadosť
nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne
vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia
ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom,
ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ
žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť,
povinná osoba žiadosť odloží.


(4) Žiadosť
je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci
konať.


(5) Na žiadosť
povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú
výšku úhrady za sprístupnenie informácie.
§ 15

Postúpenie žiadosti


(1) Ak povinná
osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii
a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované
informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).


(2) Postúpenie
žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.


(3) Lehota na
vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala
postúpenú žiadosť.
§ 16

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť


(1) Informácie
sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti
vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický
nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu
nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná
osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.


(2) Povinná
osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu
alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie
zo spisov a z dokumentácie.


(3) Povinná
osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli
porušené povinnosti podľa § 8 až 12.
§ 17

Lehoty na vybavenie žiadosti


(1) Žiadosť
o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu,
najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa
odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3), ak tento zákon
neustanovuje inak.


(2) Zo závažných
dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však
o desať dní. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako
je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných
informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním
informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť
v rámci predĺženej lehoty.


(3) Predĺženie
lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred
uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli
k predĺženiu lehoty.
§ 18

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia


(1) Ak povinná
osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom
podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom
v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.


(2) Ak povinná
osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej
lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť
bola odložená (§ 14 ods. 3).


(3) Ak povinná
osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala
rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že
vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň
doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia
lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17).


(4) Ak povinná
osoba (§ 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne,
najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju založila alebo s ktorou
uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné
prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia (ods. 2).
§ 19

Opravné prostriedky


(1) Proti rozhodnutiu
povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie
v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia
lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva
povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.


(2) O odvolaní
proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby,
ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie
obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti
rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad,
o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.


(3) Odvolací
orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou
osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá
sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté
rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje
druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.


(4) Rozhodnutie
o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného
zákona. 27)


-----

27) § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
§ 20

Evidencia žiadostí


Povinná osoba vedie
evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu
vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:


a) dátum podania
žiadosti,


b) vyžiadanú
informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,


c) výsledok
vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia
alebo postúpenie žiadosti),


d) podanie
opravného prostriedku.

§ 21

Úhrada nákladov


(1) Informácie
sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie
prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií,
so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.


(2) Povinná
osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.


(3) Podrobnosti
o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


(4) Úhrady sú
príjmami povinnej osoby.
§ 22

Spoločné prechodné a záverečné ustanovenia


(1) Ak nie je
v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto
zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 28)


(2) Sprístupňovanie
informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis. 29)


-----

28) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

29) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. v znení neskorších
predpisov.
§ 23

Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1998 Z. z. o prístupe
k informáciám o životnom prostredí.


 


Čl. II


Zákon Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990
Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej
národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.
z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 319/1998 Z. z. sa mení takto:


1. Za § 42 sa
vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:"§ 42a

Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám


(1) Priestupku
sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné
informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a)
alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo
iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.


(2) Za priestupok
podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti
až na dva roky.".


Poznámka pod
čiarou k odkazu 3a znie:

" 3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).".2. V § 68 ods.
1 sa za slová "ako aj priestupky podľa" vkladajú slová "§ 42a a".


 


Čl. III


Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.
z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z.,
zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999
Z. z. sa mení takto:


§ 4 ods. 2 písm.
e) znie:"e) o slobodnom
prístupe k informáciám.". 


Čl. IV


Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z. z. sa mení takto:


V § 49 sa vypúšťajú
odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.


 


Čl. V


Zákon č. 17/1992
Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 127/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 287/1994 Z. z. sa mení takto:


1. Za § 33 sa
vkladajú § 33a a 33b, ktoré vrátane nadpisu znejú:OSOBITNÉ USTANOVENIA
O INFORMÁCIÁCH O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

§ 33a

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia(1) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných
na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej
látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv
ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná
zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej
forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste pravidelne do 10
dní po uplynutí každého mesiaca, v ktorom mala takúto povinnosť,
a súhrnne do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka.(2) Zo zverejnených výsledkov meraní a sledovaní musí byť zrejmé,
aké znečistenie životného prostredia príslušné zariadenie spôsobilo
a v akom vzťahu boli namerané hodnoty k zákonným alebo povoleným
limitným hodnotám.(3) Povinnosť neodkladne informovať verejnosť má aj fyzická osoba
oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá spôsobila
vážne ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia najmä v
dôsledku prevádzkovej nehody (havárie), požiaru alebo dopravnej
nehody. V informácii uvedie v rozsahu, v akom jej je známy, stručný
opis nehodovej udalosti, príčiny jej vzniku, mieru a rozsah poškodenia
alebo ohrozenia životného prostredia, prípadne jeho jednotlivých
zložiek, a prijaté nápravné opatrenia. Forma a rozsah informovania
verejnosti musia zodpovedať druhu, vážnosti a rozsahu ohrozenia
alebo poškodenia životného prostredia a možnostiam povinnej osoby.(4) Splnením povinnosti podľa odseku 3 nie je dotknutá oznamovacia
povinnosť ani iné povinnosti podľa osobitných predpisov. 2)§ 33b

Správa o stave životného prostredia(1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za
každý rok zverejní správu o stave životného prostredia v Slovenskej
republike. Príslušné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej
republiky 3) mu poskytnú potrebné podklady.(2) Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho
roka. Príslušné ústredné orgány mu poskytnú podklady do 31. augusta
nasledujúceho roka.(3) Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného
prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej inšpekcii životného
prostredia, ako aj na krajských úradoch a na okresných úradoch.2. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:" 2) Napríklad § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 7 ods.
1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov."


Reklama