Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podávanie sťažností je jednoduché
Publikované: 25.04.2002, autor: admin

Ako sa podávajú sťažnosti? Čo je a čo nie je sťažnosť? To sa dozviete v tomto článku.

 • Sťažnosť môžu podať tak fyzické ako aj právnické osoby.
 • Sťažnosť prijímajú štátne orgány a nimi zriadené organizácie (rozpočtové a príspevkové organizácie), obce a iné orgány verejnej správy (ďalej orgán verejnej správy); sú povinné prijať všetky sťažnosti a pokiaľ nie sú príslušné na prešetrenie sťažnosti musia ju postúpiť príslušnému orgánu a upozorniť na to sťažovateľa.
 • Príslušný na vybavenie sťažností je:
  1. Vedúci orgánu verejnej správy, proti ktorému sťažnosť smeruje;
  2. Ak je sťažnosť podaná proti vedúcemu orgánu verejnej správy tak je príslušný najbližší nadriadený orgán verejnej správy, ak taký nie je tak ústredný orgán verejnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností (Úrad vlády);
  3. Špeciálna obecná komisia pre sťažnosti na obecného poslanca, kontrolóra alebo starostu obce. (ak ide o činnosť obce, ktorou plní úlohy štátneho orgánu je príslušný okresný úrad).
  Sťažnosť nemôže vybavovať osoba, na ktorú je sťažnosť podaná ani jej podriadená osoba.
 • O prijatých sťažnostiach musí viesť každý orgán verejnej správy osobitnú evidenciu.
 • Sťažovať sa možno na:
  1. porušenie práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; ohrozenie, že dôjde k porušeniu práv a právom chránených záujmov sťažovateľa; a to konaním resp. nekonaním orgánov verejnej správy; alebo
  2. upozorňovať na porušenie právnych predpisov alebo iných nedostatkov v činnosti orgánov verejnej správy.
 • Sťažnosťou nie je:
  1. podanie, ktorým sa sťažovateľ nedomáha ochrany svojich práv;
  2. podanie na orgán verejnej správy, ktorým chce sťažovateľ upozorniť na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy;
  3. podanie, ktoré je upravené v inom právnom predpise (pr. sťažnosť na vyšetrovateľa v trestnom konaní)
  4. podanie, ktoré možno považovať za odvolanie, rozklad alebo námietku podľa zákona o správnom konaní.
  Pokiaľ prijme orgán verejnej správy takúto sťažnosť je povinný ju sťažovateľovi do 5 dní vrátiť s odôvodnením, prečo nezodpovedá kritériám uvedeným v tomto zákone (zákon o sťažnostiach).
 • Pokiaľ by túto sťažnosť bolo možné chápať ako odvolanie alebo rozklad, zašle ju orgán, ktorý sťažnosť prijal aj orgánu príslušnému konať v správnom konaní.
 • Sťažnosť možno podať písomne aj ústne, pokiaľ nie je ústna sťažnosť vybavená hneď, vyhotoví sa záznam, ktorý sťažovateľ podpíše a m
 • že požiadať o jeho rovnopis.
 • V sťažnosti musí byť uvedené:
  1. Kto ju podáva (meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby)
  2. Prečo ju podáva (čoho sa sťažnosť týka)
  3. Čo sťažovateľ požaduje.
 • Sťažnosť možno podať aj spoločne, treba uviesť komu zo sťažovateľov sa majú doručovať písomnosti, pokiaľ tento nie je určený, doručujú sa písomnosti tomu sťažovateľovi, ktorý je uvedený na prvom mieste.
 • Sťažovateľ môže požiadať o utajenie totožnosti, alebo sa totožnosť utají aj bez žiadosti ak je to v záujme náležitého prešetrenia sťažnosti. Pokiaľ ale nemožno bez udania určitých údajov o osobe sťažovateľa sťažnosť vyšetriť, musí na to sťažovateľa orgán verejnej správy upozorniť, a ten musí dať v stanovenej lehote písomný súhlas k odtajeniu údajov. Pokiaľ tak neurobí nemožno vo veci ďalej konať.
 • Anonymná sťažnosť sa prešetruje len v prípade, že obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú tomu, že bol porušený právny predpis.
 • Príslušný orgán je povinný sťažnosť vybaviť a prešetriť do 30 dní odo dňa keď mu bola sťažnosť doručená, v prípade súčinnosti s iným orgánom verejnej správy do 60 dní, výnimočne (zvlášť náročné prešetrenie) možno túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní, o predĺžení lehoty musí byť sťažovateľ bez odkladu informovaný.
 • Sťažovateľ je povinný na požiadanie spolupracovať pri prešetrovaní sťažnosti, ak tak neurobí, nemusí orgán verejnej správy sťažnosť vybaviť, o tejto možnosti, ale musí byť sťažovateľ v žiadosti o spoluprácu informovaný.
 • O prešetrení sťažnosti musí príslušný orgán spísať zápisnicu, kde musí byť uvedený zistený skutočný stav veci, v prípade zistenia nedostatkov uvedené aj príčiny vzniku a sp
 • sob nápravy tejto situácie, kto, kedy a ako vykoná nápravu a povinnosť predložiť správu o jej splnení, ako tiež názov orgánu verejnej správy a identifikačné údaje osôb, ktoré sťažnosť prešetrovali alebo na prešetrení spolupracovali, miesto čas prešetrenia a dátum vyhotovenia zápisnice.
 • Výsledok prešetrenia musí byť sťažovateľovi oznámený písomne s odôvodnením (nemusí ak ide o ústnu sťažnosť vybavenú na mieste), či bola alebo nebola sťažnosť opodstatnená. Ak bola opodstatnená musia byť v oznámení uvedené aj opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 • Po písomnom oboznámení sťažovateľa a prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov sa považuje sťažnosť za vybavenú.

 • Reklama