Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: ŽSR

Predmet: zástavka InterCity v Trenčíne

Text sťažnosti:
Vyjadrujem týmto sťažnosť na rozhodnutie Ústrednej grafikonovej komisie, týkajúce sa zrušenia zastávok vlakov InterCity v Trenčíne. Sťažnosť sa týka aj práce grafikonovej komisie, ktorá absolútne nerešpektovala požiadavky občanov, inštitúcií či orgánov verejnej správy. Ďalej chcem vyjadriť sťažnosť na neposkytovanie údajov, ktoré by pomohli analyzovať situáciu podrobnejšie, hoci som o ne žiadal ŽSR už v polovici júna a dodnes som nedostal žiadnu odpoveď. Rozhodnutie ŽSR, o ktorých kompetentnosti niet pochýb, zostalo platné aj napriek viacerým protestom Krajského úradu v Trenčíne a ďalších miestnych inštitúcií. Skúmaním odôvodnenia a po dôkladnej analýze dostupných štatistických údajov o frekvencii cestujúcich v stanici Trenčín sa ukázalo, že argumenty ŽSR v porovnaní s trenčianskymi protiargumentami nemajú dostatočnú váhu a sú spochybniteľné. Nesúhlas verejnosti je aj dnes značný a existuje podozrenie, že ŽSR spôsobili svojím rozhodnutím prehĺbenie obrovských strát, s ktorými každoročne hospodária a ktoré, priamo či nepriamo zaplatí daňový poplatník, hoci vlaky nepoužíva. Jedinou evidentnou nevýhodou zastavovania rýchlikov Tatran a Kriváň v Trenčíne je predĺženie cesty o 6 minút, pričom celková doba je približne 5 hodín. Interval potrebný pre zastavenie je vzhľadom k výhodám zastavovania uvedených vlakov zanedbateľný. Prvou a najdôležitejšou je zvýšenie vyťaženosti týchto vlakov, ktorá dosahovala v rokoch 1998 a 1999 približne 75% kapacity vlakov. Trenčiansky podiel predstavoval približne 8%. Len v tržbách za predaj miesteniek a príplatkov pre vlaky InterCity to ročne predstavuje minimálne 1,2 milióna korún. Zarážajúce je najmä to, že celkový počet cestujúcich v týchto vlakoch medziročne klesal, no "trenčiansky podiel" stúpal, takže je málo pravdepodobné, že nezastavovanie Tatrana a Kriváňa v Trenčíne sa prejavilo pozitívne na počte prepravených v týchto vlakoch a s tým súvisí aj znížený predaj cestovných lístkov. Nezanedbateľným faktorom je aj význam vlaku pre celý región, v ktorom žije viac ako 600 tisíc obyvateľov. Rozhodnutie ŽSR považujem za nezodpovedné a diskriminujúce a žiadam o urýchlenú nápravu.

Odpoveď na sťažnosť:
Železnice SR sú pripravené diskutovať s aktérmi petičnej akcie v Trenčíne, avšak, podľa nás, diskusia splní svoje poslanie, ak budeme hovoriť o požiadavkách Trenčanov na skvalitňovanie osobnej železničnej dopravy, a nielen o zastavovaní či nezastavovaní IC vlakov v Trenčíne. Boli by sme radi, keby nás cestujúci pochopili v tom, že chceme, aby na Slovensku jazdili okrem osobných vlakov a rýchlikov aj EuroCity a InterCity vlaky. Aby nás pochopili, že vlaky vyššej kategórie nemôžu zastavovať vo všetkých mestách, teda tam, kde všetky ostatné rýchliky. Pri zostavovaní cestovných poriadkov IC vlakov sa pridržiavame kritérií Medzinárodnej železničnej únie. Podľa týchto kritérií osobné vozne majú byť klimatizované, na primeranej úrovni majú byť zabezpečené reštauračné služby, vlak má jazdiť priemernou rýchlosťou najmenej 90 km za hodinu, plnenie cestovného poriadku nesmie prekročiť určité limity. Ak chceme, aby IC vlaky Tatran a Kriváň spĺňali tieto kritéria, nemôžeme už zvyšovať počet zastavení, ale práve opačne - znižovať. IC vlaky medzi Bratislavou a Košicami a opačne by mali prejsť za 4 h 57 min, ak chceme dodržať priemernú cestovnú rýchlosť 90 km za hodinu. IC Tatran spĺňa toto kritérium, IC Kriváň jazdí dlhšie o 5, resp. 6 min. Železnice Slovenskej republiky v záujme minimalizovania zastavovania vlakov kategórie IC vykonali v minulom roku dôkladnú analýzu frekvencie cestujúcich v jednotlivých železničných staniciach, kde vlaky kategórie IC zastavujú. Po posúdení výsledkov analýzy frekvencie cestujúcich rozhodla Ústredná grafikonová komisia ŽSR dňa 23.9.1999, že všetky vlaky kategórie IC nebudú zastavovať v železničnej stanici Trenčín a vlaky IC 501/500 Tatran nebudú zastavovať v železničnej stanici Liptovský Mikuláš. K tomuto rozhodnutiu viedol Ústrednú grafikonovú komisiu predovšetkým fakt, že počty cestujúcich využívajúcich vlaky kategórie IC v Železničnej stanici Trenčín sú nízke. Je to zapríčinené tým, že medzi Trenčínom a Bratislavou je relatívne krátka vzdialenosť (123 km) a časový rozdiel v cestovnom čase medzi rýchlikom a vlakom IC medzi Bratislavou a Trenčínom je len 18 minút. Obdobne je to aj v smere na Košice, kde je možné buď priamo alebo s prestupom v Žiline dosiahnuť pomerne rýchle a kvalitné spojenie aj bez použitia vlakov kategórie IC. Časový rozdiel medzi priamym rýchlikom a vlakom kategórie IC medzi Trenčínom a Košicami je pri vzdialenosti 322 km 52 minút. ŽSR sú pripravené skvalitniť osobnú železničnú dopravu pre Trenčanov najmä v tom, že nové súpravy, aj klimatizované, zaradíme do prevádzky práve na túto trasu. Problém zastavovania či nezastavovania rýchlikov v železničných staniciach je taký starý ako železnica. Napríklad v roku 1922 správa štátnych dráh bola zaplavená žiadosťami o zastavovanie rýchlikov. Na základe toho sa uskutočnila revízia zastávok všetkých vlakov a neodôvodnené zastávky boli zrušené. Verejnosť sa domáhala, aby vlaky zastavovali práve v ich obci či meste a správa štátnych dráh sa bránila tým, že sa jej nedarí zrýchliť cestovanie a zavádzať diaľkové rýchliky pre ich časté zastavovanie.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (849)51,96%
Nie (785)48,04%
Celkový počet hlasov: 1634

Koeficient inštitúcie/firmy: 590 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: ŽSR: 8
10.04.2001 Sťažnosť na ŽSR - spojenie
16.03.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - kúrenie
13.10.2000 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - spešnina
15.09.2000 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená iba formálne - preplatenie lístka
14.05.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená iba formálne - kilometrická vzdialenosť
06.09.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - lístok
06.11.2001 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - poistenie prepravy tovaru
05.01.2002 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - fajčenie vo vozňoch IC

Počet pochvál na: ŽSR: 0

Počet podnetov pre: ŽSR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama