Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: NR SR

Predmet: uverejňovanie zákonov

Text sťažnosti:
No, chcel by som sa posťažovať na náš úžasný legislatívny orgán, ktorý na rozdiel od podobných inštitúcii vo vyspelých krajinách neponúka svojím voličom výsledky svojej činnosti v prístupnej forme, ale robí to s.r.o-čka Forma, ktorej môžeme byť za to vďační. Okrem toho je vo vyspelých krajinách možné získať veľmi jednoducho kompletné verzie aktuálne platných zákonníkov aj so zapracovanými novelami, takže občan má priamy prístup k zákonom, ktoré sa ho týkajú, a nemusí behať po celom meste (predstavte si dedinu s 2000 obyvateľmi) a zháňať príslušný zákon a ešte aj zaňho platiť. Viď napr.
http://www.legifrance.gouv.fr

Odpoveď na sťažnosť:
Vec: Stanovisko Kancelárie Národnej rady SR k textu sťažnosti www.legifrance.gouv.fr
Na webovej stránke Národnej rady môže záujemca nájsť úplné znenia návrhov zákonov, ktoré NR SR odporučila prerokovať v druhom a treťom čítaní. Po schválení zákona a podpísaní predsedom parlamentu, premiérom a prezidentom SR vychádza zákon v Zbierke zákonov, ktorá na svojej webovej stránke sprístupňuje texty najnovších zákonov. Každý užívateľ internetu má teda možnosť zoznámiť sa s novými právnymi predpismi.
V analýze webových stránok parlamentov, ktorú spracovala koncom m. r. Medziparlamentná únia a z nej vyplývajúcich odporúčaní, figuruje vyhľadateľná databáza legislatívnych aktov ako voliteľná zložka.
Zároveň treba povedať, že celý legislatívny proces od začiatku do konca je upravený právnymi predpismi. Jeho záverečnú etapu upravuje zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. To konkrétne znamená, že oficiálnu a konečnú verziu zákonov, noviel zákonov či úplných znení zákonov uverejňuje redakcie Zbierky zákonov vo forme oficiálneho ,,vestníka“. V tejto súvislosti považujeme za potrebné upozorniť, že vydávanie Zbierky zákonov patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Všetky schválené právne normy uverejňuje aj na známej internetovej adrese.
Parlament sám je povinný riadiť sa až týmito schválenými a uverejnenými právnymi predpismi. Uverejňovať znenie právnej normy (zákona) pred nadobudnutím jeho platnosti, ktorým je podľa zákona o Zbierke zákonov práve jeho uverejnenie v Zbierke zákonov, nie je možné. Ak to robia súkromné osoby, nemožno im to zakázať, ale podľa uvedeného nemôžu tak robiť štátne inštitúcie.
K problematike úplných znení možno uviesť následovné. Mnohé zákony po viacerých novelizáciách sú vlastne pre laika ,,zmätočné“, pretože ide často o zmenu zmien. Úplné znenia sa vyhotovujú na základe zákonných splnomocnení. Preto viaceré súkromné osoby v rámci poskytovania služieb robia tzv. rekonštruované znenia. Sú veľmi vyhľadávané, sú pomôckou pre právnikov i laikov, sú však predmetom obchodu a zároveň ich nemožno považovať za autentické, nemusia byť vždy 100-percentne správne.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (838)52,84%
Nie (748)47,16%
Celkový počet hlasov: 1586

Koeficient inštitúcie/firmy: 88 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: NR SR: 0

Počet pochvál na: NR SR: 0

Počet podnetov pre: NR SR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Miroslav napísal(a) dňa 05.12.2001 o 21:17:12:
Netreba sa sťažovať online zbierka zákonov je na http://www.iura.sk/ kde po jednoduchom zaregistrovaní máte prístup do všetkých zákonov SR.


Reklama