Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Bytový podnik, Košice

Predmet: vodomery

Text sťažnosti:
Rada by som sa poradila i podelila o skúsenosť s bytovým podnikom na Kukučínovej ulici v Košiciach. Pri vyúčtovaní za minulý rok mi narátali preplatok na teplej vode a na studenej nedoplatok 8 000,-Sk, čo je spotreba okolo 600 000 litrov vody za rok. Suma je o to nereálnejšia, že som sa v byte zdržiavala až v druhom polroku a aj to sama. Na odporúčanie prevádzkárky Bytového podniku, pani S., som si na kontrolu vodomeru zavolala vodára, ktorý zistil, že vodomer je nefunkčný. Na druhý deň som potvrdenie od vodára odniesla prevádzkárke v nádeji, že to bude akceptovať, vyráta mi reálnu spotrebu studenej vody. Tá mi poradila vodomer preskúšať na moje náklady v Štátnom metrologickom ústave v Košiciach. Teraz začína diel 2: Za 500,- Sk mi ho otestujú a výdaju potvrdenie o tom, či je skutočne pokazený. Vodomer potom musí otestovať aj firma Sevoza v Pereši, ktorá má tak isto štátny certifikát na túto činnosť. Informovala som prevádzkarku p. S. o tom, že vodomer do oboch organizácii odnesiem a investujem okolo 1500 Sk za skúšku. Ona mi odpovedala, že to teda spraviť môžem, ale bytový podnik neakceptuje ani posudky 2 nezávislých organizácii a zaplatiť budem musieť, aj keď je vodomer pokazený. Je to normálne? S pozdravom a nádejou, že mi niekto poradí. Podľa informácie SOI by mi na Bytovom v mojom prípade mali vyrátať priemernú spotrebu vody.

Odpoveď na sťažnosť:
Naša organizácia na základe Zmluvy o správcovstve uzavretej s vlastníkmi bytov zabezpečuje prevádzku obytnej budovy na Národnej tr., kde vlastní byt aj pani sťažovateľka Do našich povinností súvisiacich s prevádzkou objektu patrí mimo iných aj odber studenej vody od dodávateľa Východoslovenských vodární a kanalizácií. Pre tento objekt v zmysle vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva č. 154/1978 Zb. je zriadená vodomerná šachta, kde je namontované určené meradlo na meranie množstva odberu studenej vody. Vlastníci bytov v objekte s našim súhlasom do každého bytu namontovali vodomery na teplú aj studenú vodu, ktoré sú k fakturačnému vodomeru pridružené. Vyúčtovanie nákladov za vodu pre užívateľov bytov podľa platnej legislatívy vykonávame jedenkrát ročne za obdobie kalendárneho roku a to tak, že nameraná spotreba v byte sa upraví koeficientom vyjadrujúcim podiel spotreby fakturačného vodomera VVaK k súčtu spotrieb bytových vodomerov. Odpočet bytových vodomerov podľa dohody s vlastníkmi bytov v objekte Národná tr. vykonával určený zástupca vlastníkov jedenkrát za štvrťrok, a to vždy medzi 20-tým a 25-tym dňom posledného mesiaca štvrťroku /teda marec, jún, september, december/. V byte p. sťažovateľky v I. štvrťroku 2000 bola nulová spotreba studenej vody, v II. štvrťroku 2000 bola spotreba 4 m3 - tieto spotreby zodpovedajú tej skutočnosti, že byt v I. polroku 2000 vlastníčka neužívala. V III. štvrťroku jej spotreba studenej vody vzrástla na 277 m3 a v IV. štvrťroku 2000 na 197 m3. Odpočtár sa k tejto problematike vyjadril nasledovne: "Pri odpočítaní vodomerov v septembri 2000 byt pani sťažovateľky. sprístupnil spolubývajúci." Odpočtár pri odpočítaní stavu vodomera na studenú vodu skonštatoval nadmerný nárast spotreby a taktiež pri obhliadke spotrebičov vizuálne skonštatoval poruchu WC splachovača t.j. zo splachovača sústavne preteká voda do WC misy. Na túto skutočnosť telefonicky upozornil vlastníčku bytu a taktiež oznámil aj našej pracovníčke pani S. Pani sťažovateľka tejto skutočnosti zjavne nevenovala pozornosť a tento stav pretrvával do konca roku 2000. Vzhľadom k tomu, že súčet spotrieb bytových vodomerov zodpovedal nameranej spotrebe hlavným vodomerom, naša pracovníčka pani S. nemala oprávnený dôvod vypočítať pre pani sťažovateľku priemernú spotrebu. Zlá funkcia vodomera sa musí dokázať pri úradnom preskúšaní, ktoré vykoná na ten úkon oprávnená organizácia. Vodomer na studenú vodu v byte sťažovateľky bol demontovaný 31.5.2001 a následne zaslaný na úradné preskúšanie. spotreba bytových vodomerov spotreba hlavného vodomera.

Poznámka:
V prílohe nasleduje odpočet vodomerov.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (907)49,45%
Nie (927)50,55%
Celkový počet hlasov: 1834

Koeficient inštitúcie/firmy: -21 (negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Bytový podnik, Košice: 0

Počet pochvál na: Bytový podnik, Košice: 0

Počet podnetov pre: Bytový podnik, Košice: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


zZFlXSnpr napísal(a) dňa 10.04.2017 o 03:38:48:
"one of the few issues which conservatives have resoundingly won over the liberals. violent crmiu.&qeot;but libs came to own the issue with Clinton's 'new liberalism' and NYers support of Giuliani. similarly, libs came to own free trade.


Dudy napísal(a) dňa 30.07.2005 o 21:42:01:
Ja som mal podobný problém z teplou vodou a poškodeným vodomerom pozáručnej dobe.BPMK mi naučtoval jednoročný odber naviac.Nakoˇko hodiny nemám v byte aodpisy boli bez mojej prítomnosti a na dôvažok mi aj vodomer vymenili bez mojej prítomnosti,čím porušili zákon.Dalej za rok 2003 porušili rozhodnutie URSO a navyšili o 10 sk za ohrev TVV a za kúrenie.Zástupkyňa riaditeľa pani Božena Stanková sa v smernici za vyučtovanie teplej a studenej vody sa vyjadrila ,že v pokiaľ by došlo k rozporu,budú sa riadiť odberom rok predtým.Dal som ich na súd.Mimosúdne spory rieši Slovenská energetická agentura,Bajkalská 27,927 99 Bratislava.t.č.02/58248345.Je to banda zlodejov ,ktorá si robí čo chce.


Reklama