Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: preprava bicykla

Text sťažnosti:
Dňa 30.7.2001 som čakala s dcérou na zastávke pred ŽS Petržalka na autobus číslo 82, s odchodom so zastávky 15:33. Autobus došiel síce načas, ale nemilé prekvapenie ma čakalo keď vodič autobusu (vyšší tmavovlasý pán s fúzmi) nás odmietol zobrať s malým detským bicyklom (pre 3,5 ročnú dcéru), pre ktorý som mala pripravený aj lístok, ako za akúkožvek inšiu batožinu. Sama mám predplatenú ročnú električenku pre I.pásmo. Argumentom vodiča bol krik, pritom autobus bol poloprázdny, náš malý bicyklík sa v pohode zmestil dozadu, chceli sme sa odviezť len do Sadu Janka Kráža. Vodič nás však nemiestne vykázal z autobusu. Potom som musela v horúčave niesť od spomínanej zastávky bicykel a dcéru až do Sadu Janka Kráža (v trvaní 30 minút po pážave a prachu Einsteinovej ulice), napriek tomu, že mám riadne predplatenú dopravu a mala som lístok aj špeciálne pre bicykel. Pritom v prepravnom poriadku nikde nie je implicitne stanovené, že je zakázané prepravovať detský bicykel. Zaujímavé je však , že nikdy predtým sa nám to nestalo a v ten istý deň som sa pred ŽS v Petržalke doviezla z Lúk autobusom číslo 90 bez jedinej pripomienky zo strany vodiča. Rada by som vedela prečo sú takéto veci v kompetencii vodiča. Buď sa konkrétna vec môže voziť v autobuse alebo nie a ujasniť to v prepravnom poriadku a nenechávať to na svojvôli niektorých agresívnych vodičov. Ak si DPB, a.s. takto predstavuje svoje služby, tak je to smutné, lebo nie každý máme auto a denne potrebujeme previezť autobusom aj bežné veci, akým detský bicykel bezpochyby je. Keby sa takto chovali všetci vodiči, o chvížu nebudeme môcť s deťmi chodiť inde ako okolo domu. Pritom podža prepravného poriadku sa nemôžu prevážať mnohé veci, ako aj zjavne podgurážení spoluobčania a napriek tomu sa tak deje a denne stretávam v autobusoch opitých a sfetovaných žudí. Ale na matke s dieťaťom sa vyvŕši každý kde len môže. Dúfam, že moja sťažnosť bude riadne prešetrená, že budem v riadnom termíne informovaná o Vašom ďalšom postupe a voči spomínanému vodičovi budú vyvodené konkrétne dôsledky, aby sa k zákazníkom v budúcnosti správal slušne a podža predpisov. Lebo som Vaším zákazníkom a za ročnú električenku platím nemálo peňazí a aj mimo tohto prípadu za to dostávam neveľmi kvalitné služby.

Odpoveď na sťažnosť:
Podmienky na prepravu bicyklov ako aj iných veci vo vozidlách MHD v Bratislave určuje PREPRAVNÝ PORIADOK MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE (je zverejnený aj na nasej internetovej stranke www.dpb.sk). Článok č. 10 - s názvom "Veci, ktorých preprava je vylúčená" určuje:
Cestujúcemu je zakázané brat so sebou do vozidla:
a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,
b) nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat (článok 9),
c) nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov PZ SR a Mestskej polície Bratislava, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
d) veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia alebo bez puzdra môžu zraniť alebo znečistiť cestujúcich, prípadne poškodiť alebo znečistiť vozidlo (napr. nezabalená tabuľa skla, nôž bez puzdra alebo obalu a pod.),
e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod., by mohli byt cestujúcim na ťarchu,
f) príručnú batožinu, ktorej celková hmotnosť presahuje 50 kg, alebo príručné batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg, g) vec, ktorej rozmer je väčší ako 50x60x80 cm; vec dlhšia ako 300 cm s priemerom alebo uhlopriečkou väčšou ako 20 cm; vec tvaru dosky, ak je väčšia ako 100x150x10 cm; na detské kočíky sa toto ustanovenie nevzťahuje.
Pani sťažovateľka, z vášho listu sa nedá posúdiť, či Vami uvádzaný "bicyklík" spĺňal všetky podmienky na prepravu autobusom MHD alebo nie. Či Vám vodič zakázal brať so sebou do vozidla bicykel napríklad: "pre nevhodný spôsob balenia..."(bod d) alebo "... rozmer je väčší ako 50x60x80 cm" (bod g) citovaného predpisu. Teda či sa vodič správal podľa predpisov (čoho sa aj sama dožadujete) alebo či išlo skôr o neznalosť predpisov z Vašej strany (alebo sa vodič nesprával podľa predpisov, pozn. Cybernet Corporation). Ak ste presvedčená, že sa vodič dopustil chyby, mate právo sa sťažovať. Vy píšete :"Dúfam, že moja sťažnosť bude riadne prešetrená a voči spomínanému vodičovi budú vyvodené nejaké dôsledky, aby sa k zákazníkom správal slušne a podľa predpisov." Prepáčte, ale nerozumiem prečo Vašu sťažnosť potom adresujete Cybernet Corp., ktoré nemá s naším vodičom nič spoločné a nie na adresu DP Bratislava, a. s.
Pani sťažovateľka, Vaše internetové podanie nezodpovedá v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. forme podania sťažnosti podľa § 5 odst. 4/ cit. zákona. Pre náležité vybavenie sťažnosti je potrebné, aby sťažnosť obsahovala meno a priezvisko toho, kto ju podáva, adresu trvalého bydliska sťažovateľa a sťažnosť bola vlastnoručne podpísaná. V zmysle § 15 zákona č. 152/1998 Zz. Vás preto žiadame o doplnenie Vášho podania a zároveň Vás upovedomujeme o tom, že ak do 10-dní od tohto doručenia bez vážnych dôvodov neposkytnete požadované údaje, nie sme povinní Vašu sťažnosť vybaviť.
Z uvedeného vyplýva, že aj sťažnosti na konkrétnych pracovníkov (v tomto prípade je to vodič autobusu) je potrebné posielať písomnou formou a klasickou poštou (podľa možnosti doporučene) na odd. podnikovej kontroly, ktoré sídli na adrese DPB zverejnenej na našej hlavnej stránke www.dpb.sk. Sťažnosť musí obsahovať vaše meno, priezvisko, presnú adresu a vlastnoručný podpis, z dôvodu objektívneho šetrenia udalosti. Sťažnosť podaná na konkrétnu osobu, uznáte sám, je vážna vec a z hľadiska ľudských práv ju treba dôkladne prešetriť a dokázať. Vypočuť si obidve strany sporu, v prípade potreby sa aj zúčastniť konfrontácie, poskytnúť ďalšie doplňujúce informácie. Aby ste mohli byť informovaný o výsledku šetrenia v zákonom stanovenej lehote, na to je treba mať riadny kontakt. S E-mailom je to problematickejšie. Je anonymný a zatiaľ nie je právne považovaný v každom smere za plnohodnotnú náhradu doporučenej zásielky klasickou formou. Tým Vás však nechcem odradiť od komunikácie s DP Bratislava aj takouto elektronickou formou. Samozrejme každú konštruktívnu pripomienku, radu, kritiku, poznámku, nie len k vlastnej stránke, ale aj k behu samotného podniku radi prijmeme aj v elektronickej podobe na adrese zad@dpb.sk. Každá Vaša pripomienka je samozrejme postúpená zodpovednému vedúcemu pracovníkovi. A tak sa stalo aj s Vašou sťažnosťou. Ako aj z citovaných slov vyplýva, postúpil som ju vedúcemu zodpovednému pracovníkovi a je na ňom, či a ako ju bude v rámci svojich kompetencií riešiť a či mi pošle odpoveď pre Vás. Pri zachovaní doporučovaného postupu je to povinnosť plynúca zo zákona. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené konaním nášho pracovníka sa Vám ospravedlňujem. To je všetko, čo môžem spraviť pre Vás ja ako správca schránky.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (911)50,33%
Nie (899)49,67%
Celkový počet hlasov: 1810

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


c15ejvUVgq8D napísal(a) dňa 10.08.2016 o 02:16:43:
Ennlehtgiing the world, one helpful article at a time. http://njntjjv.com [url=http://qtzxxnbuw.com]qtzxxnbuw[/url] [link=http://zclvzcg.com]zclvzcg[/link]


vn6KrNu3uL napísal(a) dňa 08.08.2016 o 11:05:58:
Nemam slov,tleskam :)))) briliantne napsane !Tusim,ze jsem se o tom uz zminovala - Atsushiho hlas me ucaroval hned od zaozktu,vahledcve se mi take libil,ale Hisashi *zasnene* ...tomu jsem propadla naprosto beze zbytku hned ... Z Yutaky na me sla zpocatku hruza a rikala jsem,ze bych se s nim fakt nechtela potkat na uzke ztezce,ale ted si to naopak velmi preji XDD ,Hidehiko jsem tak nejak ani neregistrovala, a Toll ? Ten mi byl hned strasne sympaticky,takovy jejich ... ani nevim,starsi bracha,no :)


5ko napísal(a) dňa 16.08.2006 o 17:19:25:
ja som mal podobny problem, kupil som novy bicykel a vodic ma drzo vyhodil ze mam ist domov na bicykli, prisom bol novy , nenastaveny , proste nepojazdny... ako som to mal riesit???este namna vyskocil ze tu mate napku a pritom na ziadnom autobuse take nalepky niesu ...


baldo napísal(a) dňa 24.06.2002 o 20:26:36:
bohuzial, na slovensku je to tak, vodici su jedna primitivna banda. videl som uz i sofera, co videl utekat dedka z dost velkej dialky a ked dobehol, tesne pred nosom mu zavrel dvere a odisiel. su aj taky, co zvonia signalom nenastupovat ked este ani nestacili ludia vystupit, nieto nastupit. na druhej strane, su aj taky, co utekajucich starcekov pockaju, dokonca nechaju ludi v klude nastupit a nepricviknu ich do dveri. CEST VINIMKAM!!! je ich velmi malo


wlado napísal(a) dňa 08.11.2001 o 19:55:48:
Je zrejmé, že v zmysle prepravného poriadku je možné zakázať prepravu čohokoľvek, typický gumený paragraf. Vôbec nerozumiem načo je potrebné podávať sťažnosti písomne. Pretože aj tak Vám odpovedali, že vodič všetko poprel a Vy ste v skutočnosti chceli cestovať s granátometom. Je však úplne zrejmé, že to je monopolná inštitúcia, ktorá na cestujúcich kašle. Komerčný podnik by sa zľakol, že niekde o ňom vypisujú, že má arogantných zamestnancov. Ale DPB? Ešte si bude určovať ako sa treba sťažovať.


Reklama