Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Baumax

Predmet: negatívne podmienky

Text sťažnosti:
Znovu by sme sa chceli posťažovať na nedoriešený prípad hlavnej cesty od Zlatých Moraviec cez Nitru do Bratislavy. Táto 4-prúdová cesta je v rannej špičke, i cez deň a hlavne podvečer, nevraviac blížiace sa víkendové dni, príliš preťažená. Postavený obchodný dom Baumax po svojej dĺžke zanecháva zvukovú odozvu od svojej dlhej steny. Doteraz sa zvuk dostával miesto tejto stavby na jej stranu. Oproti je ulica Šípová, do ktorej sa zvuk dostáva. V noci sa odraz tak ozýva, že nás zobúdza v domoch č.1 a č.3. K tomu prispieva nepremyslené riešenie tejto diaľnice, nakoľko odtokové kanále sa nachádzajú v jazdnom pruhu počas celej cesty. Nákladné autá alebo kontajnerové s viacerými nápravami narobia hluku, akoby bola havária. Boli tu merať zvuk, ale vraj to nedosahuje max. úroveň. Záleží, v akom termíne prídu. Nevraviac, že aj exhaláty sú zvýšené, sú tu aj križovatky. Preto sa obraciame na Vás riešiť prípad, buď odškodné, alebo doriešiť barierovo cestu, prípadne vysadením stromov, ale hlavne doopravovať odtokové kanále v strede diaľnice. Spraviť pevnejšie, betónové, vyrovnanie, pretože sa vymieľajú a robia prejazdmi automobilov nepríjemný hluk. Už sa stali aj prípady odokrytia poklopu a následná kolízia v doprave. K tomu tu prispievajú aj vedľa seba postavené dve benzínové čerpadlá, pretože pri východe z nich bývajú taktiež veľmi často dopravné havárie. O tom budú vedieť viac na dopravnom inšpektoráte. Na záver by som ešte dodal, že existujú pri nárazoch na kanál otrasy základov v rodinných domoch. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Odpoveď na sťažnosť:
Krajský úrad v Nitre, odbor dopravy a cestného hospodárstva preskúmal Vaše oznámenie o negatívnej kritike s prevádzkovaním obchodného domu Baumax-x, v súvislosti s premávkou na ceste I/51 a s následnými negatívnymi vplyvmi dopravy na obyvateľov a životné prostredie mestskej časti Nitra, Chrenová. V zmysle ustanovenia § 4, písm. b) zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, KÚ v Nitre predmetné podanie za sťažnosť nepovažuje. Dôvodom je, že Krajský úrad v Nitre, odbor dopravy a cestného hospodárstva ako cestný správny orgán pri povoľovaní pripojenia účelovej komunikácie areálu Baumax-x na cestu I/64 a určovaní trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia postupoval v súlade s platnými STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Upozorňujeme tiež, že v súvislosti s predmetným povolením pripojenia a dopravného riešenia nebolo zasahovane do jestvujúceho stavebno-technického stavu cesty I/51. V liste sa nesprávne uvádza, že predmetný úsek je diaľnica. Pre správnosť uvádzame, že sa jedná o cestu I. triedy č.51 (I/51) a zároveň medzinárodnú cestu E571. Uvedená cesta bola budovaná v súlade s platnými STN. Ďalej upozorňujeme, že predmetné oznámenie sa dotýka činnosti, na riešenie ktorých nie je Krajský úrad v Nitre, odbor dopravy a cestného hospodárstva príslušný (umiestnenie a povolenie stavby - všeobecný stavebný úrad, územný plán, záväzné stanovisko k stavbe - mesto Nitra, dopravná nehodovosť - okresný dopravný inšpektorát, riešenie stavebno-technického stavu cesty - slovenská správa ciest, exhaláty, hluk, vibrácie ako negatívne vplyvy dopravy - životné prostredie, výsadba stromov - mesto Nitra, odbor životného prostredia...).

Poznámka:
Sťažnosť bola poslaná na Mestský úrad v Nitre, tí ju poslali Krajskému úradu, ktorý poslal vyššieuvedenú odpoveď.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (955)50,69%
Nie (929)49,31%
Celkový počet hlasov: 1884

Koeficient inštitúcie/firmy: 102 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Baumax: 2
17.09.2001 Sťažnosť na Baumax - tovar
20.12.2001 Sťažnosť na Baumax - požičanie nástroja

Počet pochvál na: Baumax: 0

Počet podnetov pre: Baumax: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama