Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestská polícia, Bratislava

Predmet: pokutovanie vodičov

Text sťažnosti:
Dňa 27.4.2001 som porušil ustanovenie §22, zákona SNR č.372/1990 Zb., čím som spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Inými slovami zaparkoval som v sobotu po obede pred domom na Pilárikovej ulici do radu zaparkovaných áut. Stojí tam dopravná značka, ktorá to zakazuje a jej nelogickosť a samoúčelnosť denno - denne potvrdzuje rad parkujúcich áut. Je situovaná do polovice parkovacích miest a pred ňou smerom ku križovatke stoja autá a znemožňujú výhľad do križovatky smerom zo Svoradovej ulice na Nový most. Pre tieto parkujúce autá už značka neplatí. Napriek tomu značka tam je a je treba ju rešpektovať. Ale prečo platí len pre niektoré autá? Prečo mestská polícia selektívne pokutuje? Prečo policajt odmietol nasadiť zábranu aj na ostatné zákaz nerešpektujúce motorové vozidla? Prečo tam každý deň vodiči parkujú bez potrestania. Sme si všetci pred zákonom rovní, alebo niektorí sú rovnejší? Až keď som obdržal výzvu o úhrade, zistil som, že ja som asi rovnejší.

Odpoveď na sťažnosť:
Svojim listom z 23. apríla 2001 ste odstúpili Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len "MsP") text, v ktorom sa autor kriticky stavia k činnosti MsP. Hneď v úvode však sám pisateľ uvádza, že spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tým, že nerešpektoval dopravné značenie (zvislú dopravnú značku B 30 Zákaz státia) - teda spáchaný priestupok bol riešený oprávnene. Spáchanie priestupku si priestupca na mieste aj uznal (27.01.2001) a požiadal o vystavenie pokutového bloku na pokutu nezaplatenú na mieste. Do dnešného dňa, t.j. 03. mája 2001, pokutu však nezaplatil. Miesto toho spochybňuje dopravné značenie i činnosť' MsP. Napriek tomu som dal prešetriť všetky uvedene skutočnosti a dávam Vám nasledujúce stanovisko:
1. Návrh na umiestnenie dopravného značenia nepodáva a ani schvaľovanie a samotnú realizáciu nevykonáva MsP. MsP len kontroluje jeho dodržiavanie. V prípade, že pisateľ má výhrady k dopravnému značeniu, musí sa obrátiť na príslušný cestný správny orgán.
2. V súčasnosti však už je to zrejme bezpredmetné, nakoľko pri prešetrovaní situácie na mieste dňa 26. apríla 2001 zamestnanec MsP zistil stav dopravného značenia tak, ako ho popisuje v svojej kritike pán sťažovateľ, ale dňa 27. apríla 2001 už hliadka MsP nahlásila zistenie odcudzenia tejto dopravnej značky. To znamená, že MsP už nemôže a ani nerieši dopravnú situáciu na Pilárikovej ulici v Bratislave v súvislosti s porušením dopravnej značky B 30 Zákaz státia.
3. Dovolím si však upozorniť pána vodiča tiež na ustanovenia § 24 ods. 1 písm. a) a d) zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, kde sa uvádza o.i., že aj zastavenie a státie v neprehľadnej zákrute a v jej blízkosti, ako aj státie na križovatke vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou je zakázané. Takže môže sa stať, že aj napriek tomu, že v súčasnosti tam žiadna dopravná značka nie je, vodiči, ktorí pozabudnú na tento paragraf, tiež spáchajú priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
4. Tvrdenie priestupcu, že MsP pokutuje selektívne sa nezakladá na pravde. V deň, kedy bol riešený prípad pána sťažovateľa, bolo na Pilárikovej ulici v Bratislave riešených celkom 5 priestupkov a 1 krát bola na toto miesto zvlášť vyslaná hliadka, na základe telefonického oznamu občana, aby riešila dopravnú situáciu. Žiaľ MsP nemá toľko policajtov a ani technických prostriedkov, aby zakročila všade a hlavne okamžite tam, kde sa priestupkov občania dopúšťajú. V mesiaci apríl 2001 bolo napríklad len z tejto ulice odtiahnutých 41 motorových vozidiel, ktoré tvorili prekážku cestnej premávky alebo porušili dopravné značenie. Treba si uvedomia, že zákony, predpisy a aj dopravné značky sú na to, aby sa dodržiavali a nie porušovali. A po druhé, MsP je poriadkový útvar, ktorý, ak to nejde podobrom, pôsobí aj represívne. To, že si jej zamestnanci plnia svoje povinnosti, nemalo by byt' predmetom kritiky. Na záver sa Vám chcem ešte poďakovať, že ste umožnili aj MsP podať svoje stanovisko a tak reagovať na kritiku, podľa môjho názoru neopodstatnenú. Zároveň verím, že aj na svojej intemetovej stránke predložíte objektívnu informáciu.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (885)50,06%
Nie (883)49,94%
Celkový počet hlasov: 1768

Koeficient inštitúcie/firmy: 0 (neutrálny)
Počet ďalších sťažností na: Mestská polícia, Bratislava: 0

Počet pochvál na: Mestská polícia, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: Mestská polícia, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Igor napísal(a) dňa 03.09.2007 o 11:36:50:
Katka: keď si presvedčená o tom že Ti policajt chce dať pokutu neoprávnene, tak ju nezaplať. Je to tvoje právo. Ak Ti bude chcieť vystaviť šek na zaplatenie poštou, tak mu najskôr musíš podpísať záznam o priestupku. Ak mu ho nepodpíšeš, prejavíš tak nesúhlas s jeho stanoviskom a pokutu zaplatiť nemusíš. V takom prípade sa bude priestupok riešiť v správnom konaní. A za nedostatok typu chýbajúceho potvrdenia o emisnej kontrole Ti nikto nemôže vziať vodičák. Takže nabudúce, keď budeš presvedčená o svojej pravde, nepodpisuj ani neplať nič, vysvetli policajtovi svoje stanovisko a že sa tešíš na správne konanie. Z neho môže aj policajt výjsť negatívne, takže ak si nie je príslušník na 1000% istý že má pravdu, tak ťa ani nepredvolajú. Igor


Katka napísal(a) dňa 31.01.2002 o 13:45:34:
Manžel ma viezol z pohotovosti na Kramároch, cca o 3 hod v noci. Na Šancovej nás zastavila policajná hliadka a skontrolovala doklady. Mal pri sebe vodičský, technický a požadovali záznam o emisnej kontrole. Vysvetlili sme im, že sme auto kúpili pred 1/2 rokom a bolo dovezené zo zahraničia, teda bolo preskúmané a má novú ŠPZ takže takýto doklad ani nemáme. Ponúkli sme, že policajti môžu ísť s nami domov a predložíme im úplne všetky doklady, ktoré od vozidla máme, alebo ma manžel len zavezie domov a doklady im prinesie. Napriek môjmu zdravotnému stavu (zlomená ruka) neboli ochotní správať sa ľudsky a dali nám, kvôli tomuto dokladu pokutu. V zákone sa nikde o povinnosti vodiča nosiť so sebou takéto potvrdenie nehovorí, takže neviem na základe čoho postupovali ?! Pre istotu nosíme so sebou všetky doklady vo fotokópii a trasieme sa čo si na nás na budúce vymyslia.


Reklama