Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Domspráv, Michalovce

Predmet: inštalácia ventilov

Text sťažnosti:
Sme vlastníci bytov, ktoré nám spravuje firma Domspráv. Predtým sme patrili pod firmu Pozemné stavby, ktoré nám nenainštalovali regulačné ventily na ústredné kúrenie, čo bolo povinné podľa zákona. V súčasnej dobe nás Domspráv predvolal, že si musíme dať urýchlene ventily nainštalovať, pretože mali kontrolu a v prípade nenainštalovania budú musieť zaplatiť pokutu, ktorú potom následne Domspráv vyúčtuje nám ako vlastníkom bytov. V televízii som však videla príspevok, v ktorom uvádzali, že zákon podľa ktorého je inštalácia regulačných ventilov povinná, bude zrušený a príslušné inštitúcie neprávom vymáhajú pokuty. Inštalácia ventilov je v súčasnej dobe pre nás nerealizovateľná aj z toho dôvodu, že sme si v tomto roku dali opraviť strechu a všetky prostriedky z fondu opráv sú z toho dôvodu vyčerpané. Domspráv nám vyčíslil náklady na realizáciu projektu cca 400 tisíc korún na 72 bytov a to bez meračov tepla.
Poznámky: Sťažnosť adresujem na firmu Domspráv, ale prípadne sa týka aj tej inštitúcie, ktorá vykonala kontrolu a domáha sa splnenia, resp. vymáhania pokuty.

Odpoveď na sťažnosť:
Správcom obytného domu "A" Nad Laborcom je naša spoločnosť od 1. 6. 1998, keď dovtedy správu zabezpečovali Pozemné stavby, š. p. Keďže tento bývalý správca nezrealizoval zákonom uloženú termostatizáciu bytov, boli sme nútení pre nedostatok finančných prostriedkov vo fonde opráv a údržby požiadať SEI Košice o udelenie výnimky.
V mesiacoch júl až august 2001 však Štátna energetická inšpekcia vykonala v našej spoločnosti kontrolu plnenia povinností uloženú zákonom NR č. 70/1998 Z. z. a na základe tejto kontroly nám uložila v termíne do 19. 9. 2001 prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa:
1. § 36, odst. 3, písm. b) - vybaviť sústavu tepelných zariadení za odberným miestom automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom topnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach.
2. § 36, odst. 3, písm. c) - udržiavať v plnom rozsahu sústavu tepelných zariadení za
odberným miestom hydraulicky vyregulovanú.
S uloženými opatreniami ako aj s postupom riešenia sme preto prostredníctvom kontaktných osôb oboznámili aj vlastníkov bytov. Na základe dohodnutého postupu naša spoločnosť vyzvala oprávnené firmy na túto činnosť k predloženiu cenových ponúk na vykonanie termostatizácie a hydraulického vyregulovania obytných blokov aj s možnosťou poskytnutia úveru.
Práve v tomto čase bolo v médiách zverejnené, že vláda SR a poslanci NR SR túto podmienku zákona zrušili. Zatiaľ nepoznáme presné znenie tejto zmeny, pretože ešte nebola publikovaná v zbierke zákonov. Aj napriek tomu naša spoločnosť doporučuje termostatizáciu bytov v uvedenom obytnom bloku, avšak po zabezpečení finančných prostriedkov v neskoršom období.
Záverom dodávame, že túto negatívnu kritiku nepovažujeme za sťažnosť ani za kritiku, je to iba konštatovanie nášho postupu pri riešení danej situácie vychádzajúc z platnosti zákona NR č. 70/1998 Z.z.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (865)50,88%
Nie (835)49,12%
Celkový počet hlasov: 1700

Koeficient inštitúcie/firmy: 26 (pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Domspráv, Michalovce: 0

Počet pochvál na: Domspráv, Michalovce: 0

Počet podnetov pre: Domspráv, Michalovce: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


blok A napísal(a) dňa 18.01.2002 o 08:26:32:
Domspráv uvádza, že nepozná presné znenie zmeny zákona, avšak otázku termostatizácie znovu otvorili s informáciou, že sa to musí urobiť, pretože ináč zaplatíme my, vlastníci bytov, pokutu. Vlastníci bytov s tým nesúhlasia, pretože na účte opráv nemáme finančné prostriedky, keďže sme si dali urobiť opravu strechy. Navyše potrebujeme urobiť iné súrne opravy v bytovom dome. Súhlasíme akurát s namontovaním nových ventilov na radiátory, ktoré sú v súčasnosti nefunkčné.


Reklama