Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: zastávka

Text sťažnosti:
Dňa 22.5.2001 na zastávke "ŽST Petržalka" spoj číslo 90 s odchodom "18:31" (tento údaj si už úplne presne nepamätám, možno 18:35) zastavil na zastávke označenej veľkým nápisom ako "Dočasne zrušená" a ignoroval ľudí (v počte asi 20) stojacich na zastávke asi o 30-40 metrov ďalej (niektorí čakali už okolo 20 minút), ktorá je už niekoľko týždňov používaná ako náhradná aj s príslušným označením - tabuľkou s číslom 90. Od taxikárov stojacich rovno oproti zastávke sme sa dozvedeli, že to nie je prvý krát, takže by ma zaujímalo, či ide o zábavku šoférov alebo o bordel v spoločnosti, ktorú platíme nepriamo z daní a ešte aj priamo cestovným!!! Ešte by ma zaujímalo, kto mi uhradí cestovné za taxík? Alebo som mal čakať ďalších 20 minút na ďalší spoj, ktorý by možno aj tak zastal inde ako sme čakali?

Odpoveď na sťažnosť:
Vážený pán sťažovateľ! Vaše internetové podanie nezodpovedá v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. forme podania sťažnosti podľa § 5 odst. 4/ cit. zákona. Pre náležité vybavenie sťažnosti je potrebné, aby sťažnosť obsahovala meno a priezvisko toho, kto ju podáva, adresu trvalého bydliska sťažovateľa a sťažnosť bola vlastnoručne podpísaná. V zmysle § 15 zákona č. 152/1998 Zz. Vás preto žiadame o doplnenie Vášho podania a zároveň Vás upovedomujeme o tom, že ak do 10-dní od tohto doručenia bez vážnych dôvodov neposkytnete požadované údaje, nie sme povinní Vašu sťažnosť vybaviť. Z uvedeného vyplýva, že aj sťažnosti na konkrétnych pracovníkov je potrebné posielať písomnou formou a klasickou poštou (podľa možnosti doporučene) na odd. podnikovej kontroly, ktoré sídli na adrese DPB zverejnenej na našej hlavnej stránke www.dpb.sk. Sťažnosť musí obsahovať vaše meno, priezvisko, presnú adresu a vlastnoručný podpis, z dôvodu objektívneho šetrenia udalosti. Sťažnosť podaná na konkrétnu osobu, uznáte sám, je vážna vec a z hľadiska ľudských práv ju treba dôkladne prešetriť a dokázať. Vypočuť si obidve strany sporu, v prípade potreby sa aj zúčastniť konfrontácie, poskytnúť ďalšie doplňujúce informácie. Aby ste mohli byť informovaný o výsledku šetrenia v zákonom stanovenej lehote, na to je treba mať riadny kontakt. S E-mailom je to problematickejšie. Je anonymný a zatiaľ nie je právne považovaný v každom smere za plnohodnotnú náhradu doporučenej zásielky klasickou formou. Tým Vás však nechcem odradiť od komunikácie s DP Bratislava aj takouto elektronickou formou. Samozrejme každú konštruktívnu pripomienku, radu, kritiku, poznámku, nie len k vlastnej stránke, ale aj k behu samotného podniku radi prijmeme aj v elektronickej podobe na adrese zad@dpb.sk. Každá Vaša pripomienka je samozrejme postúpená zodpovednému vedúcemu pracovníkovi. A tak sa stalo aj s Vašou sťažnosťou. Ako aj z citovaných slov vyplýva, postúpil som ju vedúcemu zodpovednému pracovníkovi a je na ňom, či a ako ju bude v rámci svojich kompetencií riešiť a či mi pošle odpoveď pre Vás. Pri zachovaní doporučovaného postupu je to povinnosť plynúca zo zákona. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené konaním nášho pracovníka sa Vám ospravedlňujem. To je všetko, čo môžem spraviť pre Vás ja ako správca schránky.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (925)50,85%
Nie (894)49,15%
Celkový počet hlasov: 1819

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama