Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad Vrakuňa, Bratislava

Predmet:

Text sťažnosti:
V zmysle "Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej dokončenej časti" dolupodpísaní reklamujeme u Vás ako u
odovzdávajúceho tieto závady a Žiadame Vás o odstránenie týchto závad. (podpisy nie sú priložené, vzhľadom na to,
že takúto sťažnosť (kompletnú) už evidujete aj s fotodokumentáciou - pozn. Cybernet Corp.)
A. Reklamácia týkajúca sa spoločných priestorov obytného objektu Arménska 6-10
1. Výjazd motorových vozidiel z objektu areálu
Pri výjazde treba spraviť plynulý prechod na vozovku, tzn. odstránenie obrubníkov z chodníka a dopracovanie tohto
výjazdu. Terajší výjazd je nevyhovujúci, betón je už celý rozbitý a rozdrobený. Autá spodnou častou zavaďujú o
hranu obrubníka. Žiadame zabezpečenie nápravy.
2. Vjazdová a výjazdová brána do objektu pre motorové vozidlá
Mechanizmus otvárania oboch brán bol zle nainštalovaný a už niekoľkokrát opravovaný na náklady vlastníkov,
pretože dodávateľ odmietol reklamácie riešiť v rámci záručnej lehoty. Pri inštalácii vjazdovej brány boli urobené
zásahy do múru, ktoré neboli korektne upravené. Pri inštalácii oboch brán boli vykonávané zvary, ktoré následne
neboli povrchovo ošetrené náterom a následne hrdzavejú. Taktiež obe brány výrazne hrdzavejú na pántoch. Žiadame
správne nainštalovať otváracie mechanizmy, o opravu muriva a riadne ošetrenie kovových častí brány.
3. Vjazdová a výjazdová brána do garáží pre motorové vozidlá
Elektrické ovládanie otvárania a zatvárania garáží je nefunkčné, vypínače sú namontované tak, že visia na
kábloch. V súčasnosti sa tieto brány dajú ovládať len diaľkovým ovládačom. Žiadame opravu elektrického ovládania a
o riadne uchytenie vypínačov.
4. Bránky pre peších
Výška bránky na Arménska 8 je nedostatočná, pod bránkou je cca 1/2 metra priestoru. Bránky na Arménskej 6-8 sa v
lete ťažko, resp. vôbec nedajú zatvoriť z dôvodu rozpínania teplom. Spodné pánty na oboch bránkach sú opačne
otočené a nezabezpečené proti vtekaniu vody a preto výrazne hrdzavejú. Žiadame výmenu bránok za také, ktoré je
možné používať a uzamykať aj v lete a taktiež žiadame zabezpečenie pántov proti hrdzaveniu.
5. Upevnenie bránok pri smetných košoch
Bránky pri smetných košoch sú nedostatočne upevnené do múru a hrozí samovoľné vypadnutie úchytov z muriva.
Taktiež sa odlupujú časti muriva v okolí uchytenia bránok. Žiadame opravu uchytenia bránok a opravu odlúpenej
časti muriva.
6. Oplotenie objektu, zábradlia na vonkajších a vnútorných schodiskách, balkónové zábradlia
Celé oplotenie areálu, zábradlia na vonkajších schodiskách a všetky balkónové zábradlia v bytoch hrdzavejú.
Žiadame kompletnú obnovu náteru na všetkých objektoch.
7. Zámková dlažba
Časť zámkovej dlažby od vchodu Arménska 8 ku bránke Arménska 8 je zle uložená (vyspádovaná), po daždi sa tam drží
voda natoľko, že sa nedá prejsť ku bránke. Taktiež sa vytvárajú veľké mláky z vody stekajúcej z prístrešku na
kontajnery a voda neodteká do kanálov. Žiadame uloženie dlažby do správnej vodorovnej polohy.
8. Vyschnutá zeleň, passport zelene
V rohu pri bránke Arménska 8 v roku 2000 vyschol stromček Žiadame jeho výmenu a o odovzdanie dokumentácie k
zeleni tzv. passport zelene.
9. Nefungujúce vonkajšie osvetlenie objektu
Na vonkajšom osvetlení boli celkovo 4 krát kompletne vymieňané žiarovky, nakoľko vždy po osadení nových tieto
vydržali funkčné maximálne 6 týždňov. V mesiaci máj opakovane zapôsobili elektrické ochrany (ističe) a vypli el.
rozvod napájajúci toto osvetlenie. Nakoľko je toto osvetlenie od začiatku problémové a momentálne sa nedá používať
žiadame Vás a jeho opravu.
10. Domáci telefón a zvončeky
Pri zvonení sa vytvára efekt, že zvonenie počuje nielen majiteľ bytu ale tlmene aj všetci ostatní obyvatelia
vchodu. Táto závada sa vyskytuje vo všetkých troch vchodoch. Žiadame o odstránenie tejto závady. Taktiež žiadame
predložiť zmluvu, na základe ktorej sa realizovala dodávka a inštalácia domácich zvončekov do jednotlivých bytov.
11. Opadaná omietka
V sekcii Arménska 10 je pred vstupom opadaná omietka a taktiež v sekcii Arménska 8 vo vnútri pri vchodových
dverách do pravej časti vypadla omietka. Žiadame opraviť celú omietku okolo zárubne.
Opadaná omietka je taktiež na vjazde do garáží. Žiadame opraviť túto závadu.
12. Osadenie vchodových dverí a dverí ku schodiskám
Na vchodových dverách a na dverách ku schodiskám sa opakovane vyskytujú závady s ich osadením. Dvere nie sú
správne vycentrované a sú problémy s ich zatváraním. Taktiež sú problémy so zámkami na týchto dverách. Na zadných
vchodoch smerom do dvora boli použité vnútorné dvere a nie dvere určené na vonkajšie použitie. Táto skutočnosť sa
prejavila v zimných mesiacoch s ich problémovým zatváraním a netesnením. V letných mesiacoch sa naopak vyskytujú
problémy s ich rozpínaním a tiež problémovým zatváraním. Žiadame opravu osadenia všetkých dverí a výmenu dverí na
zadaných vchodoch za správne.
13. Odliepanie gúm na schodiskách
Na okrajoch schodov sa odliepajú gumy. Hrozí nebezpečenstvo úrazu! Žiadame opravu schodov, kde sa tieto gumy
odliepajú.
14. Zvlhnutá stena na chodbe pri byte M12
Na chodbe za schránkami vľavo vlhne stena. Toto vlhnutie je pravdepodobne spôsobené priesakom vody. Vlhnutie je
väčšieho rozsahu, nakoľko je vidieť aj porušenie omietky. Žiadame odstrániť túto závadu.
15. Zatekanie na balkón
Na okraji strechy nad balkónom bytu M45 preteká hrdzavá voda pomedzi okrajovú plechovú konštrukciu. Žiadame
opravu strechy.
16. Zatekanie do priestorov garáží
Do priestorov garáží zateká voda
a) cez vetracie otvory, ktoré sú z vonkajšej strany zabezpečené sieťkou len proti pevným predmetom, nie proti
vode Žiadame zabezpečiť vetracie otvory proti vtekaniu vody.
b) cez zle namontovaný zvod kanalizácie pri parkovacom mieste M16. Voda z kanalizácie a voda zo strešného odtoku
presakuje do priestorov garáží. Žiadame opravu utesnenia zvodov.
c) cez vjazdovú a výjazdovú bránu do garáží. Pri prudkom daždi voda nestíha vtekať do kanála pri bránke a
prelieva sa až dovnútra garáží. Žiadame opravu tohoto stavu (napr. nainštalovaním nízkej gumenej zábrany)
Voda vtekajúca do garáží obmedzuje v používaní garáží ale i pivníc, ktoré sú v týchto priestoroch a spôsobuje
vlhnutie v týchto priestoroch. Žiadame o odstránenie vody a nečistôt naplavených do priestorov garáží z dažďovej
vody ale i z kanalizácie. Taktiež žiadame o odstránenie škôd vzniknutých z dôvodu navlhnutia stien.

B. Reklamácia týkajúca sa všetkých bytových priestorov obytného objektu Arménska 6-10
17. Nekvalitné okná.
Okná nezodpovedajú štandartnej kvalite a pri normálnom prevádzkovaní sa rosia. Voda z okien steká na parapet a na
stenu a vytvárajú sa plesne. Pri balkónových dverách voda steká na podlahu, ktorá sa touto vlhkosťou ničí. Žiadame
o odstránenie tejto závady.
18. Praskavý zvuk z kúrenia
Všetky kúrenárske trubky počas kúrenia vydávajú praskavý zvuk. Tento zvuk je veľmi rušivý a pôsobí problém v
užívaní bytu počas bežného dňa ale aj v noci. Zvuk je pravdepodobne spôsobený vnútorným pnutím, ktoré v budúcnosti
môže vyvolať predčasnú únavu materiálu a môže prísť k poškodeniu kúrenárskych trubiek ako sa to už stalo v byte
M12. Žiadame o odstránenie tejto závady.
19. Hluk
Byty nie sú medzi sebou dostatočne zvukovo odizolované. Zvuk z normálnej činnosti (chôdza, reč) sa prenáša do
iných bytov. Taktiež nie sú dostatočne odizolované vodovodné a kanalizačné potrubia. Hluk, ktorý prechádza z
vedľajších bytov a z potrubí pôsobí veľmi rušivo. Žiadame o odstránenie tejto závady.
20. Teplá voda
Realizované riešenie nevyhovuje normálnemu používaniu teplej vody, nakoľko prietokový ohrievač v byte sa nachádza
v nevhodnej vzdialenosti od miesta odberu. Žiadame o odstránenie tejto závady.

Na každý bod reklamácie, ktorý nebude odstránený v zákonnej lehote žiadame od Vás písomné vyjadrenie, kedy bude
táto závada odstránená.
Tam kde sa z Vašej strany nedajú odstrániť horeuvedené závady, žiadame o adekvátne zníženie ceny nehnuteľnosti.
Ak závada nebude uznaná požadujeme písomné vyjadrenie odbornej organizácie.
C. Žiadosť o odovzdanie dokumentácie týkajúcej sa stavby obytného objektu Arménska 6-10
Žiadame Vás o odovzdanie technickej dokumentácie a plánov skutočného vyhotovenia (kúrenie, voda, plyn,
elektroinštalácia, telefóny, káblová televízia, inštalácia vývodu na regulátor tepla, dokumentácia k vysadenej
zeleni ....) a dokumentácie združenia vlastníkov týkajúcej sa výstavby obytného objektu Arménska 6-10 (zmluvy,
účtovníctvo a ďalšie doklady súvisiace so stavbou obytného domu na Arménskej ulici) správcovi objektu - BPV.
Nakoľko táto dokumentácia doteraz nebola odovzdaná.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 278 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad Vrakuňa, Bratislava: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad Vrakuňa, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad Vrakuňa, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama