Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: ŠDaJ Ľ. Štúra UK

Predmet: fajčenie na internáte

Text sťažnosti:
Na Átriových domkoch porušujú Zákon na ochranu nefajčiarov. Vo všetkých blokoch sa po chodbách fajčí, aj keď je to nielen
proti tomuto Zákonu, ale aj proti ich vlastným vnútorným a protipožiarnym predpisom. Keď som sa bola na to sťažovať (už dosť
dávno), vedúci mi odvetil, že o tom vie, že nie som jediná, ale že on nemôže urobiť nič, lebo nemá financie na stavbu
fajčiarní, a fajčiarov predsa nemôže poslať na balkón, lebo by tam zmrzli. A tak je z celého internátu jedna veľká fajčiareň - aj bez financií.

Odpoveď na sťažnosť:
Na základe podnetu Vášho združenia vo veci sťažnosti na porušovanie zákona na ochranu nefajčiarov dovoľujeme si podať Vám nasledovné stanovisko:

Študentské domovy a jedálne Ľ. Štúra sú účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom bývajú vysokoškoláci vo vekovej kategórii od 19 do 25 rokov a o niečo starší študenti doktorandského štúdia. Sú to dospelí občania, ktorí sú v plnom rozsahu právne zodpovední za svoje správanie, za dodržiavanie ústavy, zákonov, nižších právnych noriem a samozrejme na pôde študentského domova aj za dodržiavanie platného domáceho poriadku.
Vysokoškolský študentský domov poskytujúci ubytovacie služby nemá v rámci personálneho obsadenia jednotlivých funkčných miest ani jedno miesto pre pedagogického resp. výchovného pracovníka t.j. odborníka na prácu s mládežou tak ako je to napr. v školských zariadeniach. Jeho zamestnanci počnúc riaditeľom cez vedúcich na rôznych stupňoch riadenia a najpočetnejšia skupina priamych prevádzkových pracovníkov zabezpečujú bežnú prevádzku jednotlivých objektov ŠD a popri nej aj dodržiavanie domáceho poriadku tak, aby úroveň poskytovaných ubytovacích služieb bola v rámci súčasných ekonomických, technických a prevádzkových možnosti čo najprijateľnejšia, aby boli dodržiavané zásady spolunažívania, bez ktorých by vnútorný život v takom rozsiahlom ubytovacom zariadení ako je naše nebol možný. Pre informáciu uvádzame aspoň základné údaje o ŠD - /kapacita ŠD je v tomto šk. roku cca 6 100 ubytovacích miest, celkový počet pracovníkov na úseku ubytovania cca 180 osôb, areál ŠD tvoria tri veľké objekty sidliskového charakteru na mnohohektárovom pozemku s veľkými plochami zelene a kilometrami inžinierskych sietí/ - počtom ubytovaných osôb sa rovná menšiemu mestu, ktoré má na zabezpečenie poriadku zriadené rôzne inštitúcie a má možnosť ukladania poriadkových pokút/. Študentský domov môže riešiť priestupky voči domácemu poriadku len v súlade s jeho ustanoveniami, ukladať len opatrenia v ňom uvedené /nemôže ukladať pokuty/ samozrejme za predpokladu, že priestupok je možné preukázať. Disciplinárne postihy sa v rámci samosprávneho systému ukladajú v spolupráci so študentskou samosprávou, ktorá zastupuje ubytovaných študentov a ktorá spolurozhoduje, dokonca má v tejto oblasti väčšiu rozhodovaciu právomoc ako riaditeľ ŠD.
Domáci poriadok ŠD a J Ľ. Štúra obsahuje v V. časti, čl. 15 práva a povinnosti ubytovaných a v zmysle ods. 5 písm. i/
"ubytovaný študent nesmie fajčiť v priestoroch ŠD s výnimkou vyhradených priestorov".
Tento zákaz fajčenia v priestoroch ŠD bol prevzatý s bývalej "úpravy MŠ SR o ŠD vysokých škôl z roku 1982", teda vo veľkom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti teraz platného zákona o ochrane nefajčiarov z roku 1997. Z nášho pohľadu nie je problém v nedostatočnej úprave, ale v aplikácii platnej úpravy a vymáhateľnosti práva, pretože
- ubytovaní študenti nepoznajú domáci poriadok /je problematické komunikovať s takým veľkým počtom osôb, aký je v našom ŠD - nefunguje internátne rozhlasové štúdio, ubytovaní nečítajú oznamy vedenia ŠD
- problematika zákazu fajčenia je všeobecne známa a médiami dostatočne zverejňovaná, ale fajčiari práve zneužívajú situáciu, že určité postihy pri porušovaní zákona sú síce v zákone proklamované ale v praxi ťažko realizovateľné - napr. oprávnenie ukladať pokuty. Všeobecná verejná mienka proti fajčeniu a snaženie nefajčiarskej verejnosti sa míňa z tohto dôvodu účinkom. Je to problém celospoločenský - vymáhateľnosť práva podľa tohto zákona je veľmi nízka - je nízke právne vedomie obyvateľstva
- vo veľkom ubytovacom zariadení je veľká anonymita ubytovaných a identifikácia narušiteľov je veľmi obtiažna


Pretože predmetná kritika je adresovaná na objekt átriové domky, radi by sme ho z dôvodu lepšieho pochopenia problematiky dodržiavania zásad spolunažívania a ostatných ustanovení domáceho poriadku priblížili bližšie. Jedná sa o objekt:
- pozostávajúci z 18 obytných domkov vzájomne spojených balkónmi a strechami a s deviatimi vrátnicami
- obývaný viac ako 2 500 študentami z trinástich fakúlt. Vzhľadom na vek a zloženie ubytovaných predpokladáme, že až do 40 % z celkového počtu ubytovaných tvoria fajčiari - z celého ŠD je v tomto objekte najväčšia anomymita ubytovaných
- átriové domky sú jediným objektom v areáli, v ktorom nie je bunkový systém. Všetky izby majú sólo vchody do spoločných chodieb, ktoré sú spravidla priechodové pre viac blokov sústredených pod jednu vrátnicu. Prakticky všetky priestory okrem izieb sú spoločné. Preto sa v tomto objekte najvýraznejšie prejavujú navonok voči ubytovaným porušenia domáceho poriadku. Z pohľadu ubytovaných je to najhlučnejší a zároveň najspoločenskejší objekt s minimálnou mierou súkromia /nedostatočné protihlukové izolácie sú aj medzi izbami/
- projekt stavby nepočítal s možnosťou vytvárania uzatvorených spoločenských miestností /ktoré by bolo možné využiť ako fajčiarne, alebo aj na stretnutia študentov mimo izieb/ - je problém poskytnúť študentom dostatočný počet študovní, ktoré sú potrebné vzhľadom na celkovú hlučnosť v objekte

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že v objekte nie sú možnosti vytvorenia uzatvorených priestorov pre fajčiarov /tie nie sú ani v jednom z objektov ŠD/, preto pokiaľ si študenti chcú "zafajčíť" vo väčších skupinkách využijú na to spoločné chodby spravidla vo večerných hodinách, kedy okrem vrátnikov nie sú na ŠD žiadni pracovníci /vrátnici sú svojimi povinnosťami -kontrola vstupu- viazaní na objekt vrátnice a obchôdzky po blokoch môžu vykonávať až vtedy, kedy môžu budovu ŠD uzamknúť, t.j. až o 01.00 hod. v noci.
V objekte AD je riešených najviac disciplinárnych priestupkov z celého ŠD z rôznych dôvodov porušovania domáceho poriadku. Rušenie ubytovaných v čase nočného kľudu, ktoré je spravidla sprevádzané požívaním alkoholických nápojov ale aj fajčením patrí medzi tie častejšie - študenti nerešpektujú upozornenia vrátnikov, odmietajú sa preukazovať ubytovacími preukazmi, aby ich nebolo možné identifikovať, na oslavy využívajú priestory vzdialené od svojich izieb a pod. Za takýchto podmienok je ťažké postihovať konkrétne osoby, pretože v mnohých prípadoch nie je možné priestupky preukázať.
Stále existuje vysoký stupeň falošnej solidarity, kedy študenti a dokonca aj priamo sťažovatelia poznajú osoby dopúšťajúce sa týchto priestupkov, ale ich z rôznych dôvodov neoznačia, ale chcú aby vedenie študentského domova urobilo nápravu, čo je za takýchto podmienok ťažko realizovateľné. V úvode tohto vyjadrenia bolo uvedené, že ŠD obývajú dospelí ľudia, žiaľ v mnohých situáciach sa správajú nedospelo a nezodpovedne, tak ako je to napr. aj v prípadoch nedovoleného fajčenia v spoločných priestoroch. Bez pomoci tej 60 % nefajčiarskej časti obyvateľov átriových domkov bude úsilie vedenia ŠD pri riešení týchto záležitostí neefektívne. Sila samosprávneho systému v ŠD spočíva v tom, že študenti majú veľké oprávnenie podieľať na riešení problémov vnútorného života študentov, iba ho nevyužívajú.
Sme presvedčení, že nie početná časť fajčiarov je bezohľadná voči svojmu okoliu a znepríjemňuje život ostatným obyvateľom ŠD. Aj keď nie sú k dispozícii oddelené fajčiarne, takmer všetky izby v ŠD /nielen na átr. domkoch/ majú balkóny, takže fajčiari nie sú odkázaní na to, aby fajčili v spoločných priestoroch. Je to iba otázka ohľaduplnosti a disciplinovanosti, ale aj postoja tých "okolobývajúcich", ktorým ich počínanie vadí, a ktorí nie sú schopní osobne ich upozorniť na ich nevhodné správanie sa. Spoločným úsilím vedenia ŠD, zástupcov študentov a samotných študentov je možné tento celospoločenský problém riešiť aj v podmienkach nášho ŠD.

Poznámka:
Vážení návštevníci stránky,

keď ste sa už dostali na koniec tejto odpovede, neodmietnite, prosím, možnosť zahlasovať, či sa vám zdá reakcia postačujúca alebo nie.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (905)53,05%
Nie (801)46,95%
Celkový počet hlasov: 1706

Koeficient inštitúcie/firmy: 103 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: ŠDaJ Ľ. Štúra UK: 0

Počet pochvál na: ŠDaJ Ľ. Štúra UK: 0

Počet podnetov pre: ŠDaJ Ľ. Štúra UK: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


gkEfMEiqrLG napísal(a) dňa 15.04.2017 o 23:50:03:
Pecerft answer! That really gets to the heart of it! http://dljfknnjj.com [url=http://lklxzvlpbgg.com]lklxzvlpbgg[/url] [link=http://earpwfkey.com]earpwfkey[/link]


Kl9ifhPgeUt napísal(a) dňa 15.04.2017 o 03:06:22:
Your <a href="http://sokwaizxl.com">thniknig</a> matches mine - great minds think alike!


B1GZdjBj napísal(a) dňa 14.04.2017 o 08:17:49:
Knocked my socks off with knlewedgo! http://xsbydral.com [url=http://rfdgxcdmqx.com]rfdgxcdmqx[/url] [link=http://ynlcklazh.com]ynlcklazh[/link]


NRJUFZBb napísal(a) dňa 13.04.2017 o 13:00:45:
At last! Someone with real <a href="http://iibudioc.com">extespire</a> gives us the answer. Thanks!


OGpH7lzJSFM napísal(a) dňa 10.04.2017 o 02:58:36:
I had been curious about if you ever coesnderid replacing the layout of your web site? Its very well written; I enjoy what youve got to say. But maybe you could create a little more in the way of written content so people can connect with it better. You have got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you can space it out better?


napísal(a) dňa 26.06.2006 o 22:27:20:
tak ty sasanka ci ako sa volas si trapna, ked sa uz vyjadrujes, tak aspon si skontroluj gramaticke chyby. Asi si vysokoskolacka, no instrumental a nominativ mnozneho cisla sa ucil uz na zakladnej skole


sasanka napísal(a) dňa 08.03.2006 o 13:39:52:
tak to je tedaaa gooolll,to kto pisal??ze sa takymy blbostami zaujima co aj tak sa nezrusia,,co vam sibeeeeeee,,je to trapneee,,,teda vy ste trapnyy s timi vseliakymi peticiami a zakonmi a ziadostami,,otvorte ociii


Reklama