Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: trolejbus

Text sťažnosti:
Dnes 4.6.2001 som o 15.34 h čakal na trolejbus c. 212 pred Chemickotechnologickou fakultou STU na Kollárovom námestí v Bratislave. Stál som pri stĺpe označujúcom zastávku. Predo mnou zastal akýsi autobus a za ním tesne na neho nalepený zastal trolejbus. Nevidel som na jeho číslo, tak som sa predieral pomedzi ľudí vystupujúcich z autobusu k nemu. Bola to 212-ka. Keď som dobehol, práve sa zabuchli dvere a trolejbus sa pohýňal. Mával som na vodiča, aby zastal, a ukazoval som, že som na neho čakal povyše, ale márne. Šofér sa iba zlostne na mňa pozrel a pridal na rýchlosti. Je to banálna záležitosť, akých je denne bohužiaľ veľa, ale myslím si, že moja snaha nastúpiť na trolejbus bola legitimná, keďže som naň čakal a snažil sa nastúpiť v priestore zastávky. Nemajú vodiči MHD v pracovnej náplni správať sa slušne a ohľaduplne k cestujúcim? Neviem ŠPZ vozidla, ale registračné číslo trolejbusu bolo 6630.

Odpoveď na sťažnosť:
Vaše internetové podanie nezodpovedá v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. forme podania sťažnosti podľa § 5 odst. 4/ cit. zákona. Pre náležité vybavenie sťažnosti je potrebné, aby sťažnosť obsahovala meno a priezvisko toho, kto ju podáva, adresu trvalého bydliska sťažovateľa a sťažnosť bola vlastnoručne podpísaná. V zmysle § 15 zákona č. 152/1998 Zz. Vás preto žiadame o doplnenie Vášho podania a zároveň Vás upovedomujeme o tom, že ak do 10-dní od tohto doručenia bez vážnych dôvodov neposkytnete požadované údaje, nie sme povinní Vašu sťažnosť vybaviť. Z uvedeného vyplýva, že aj sťažnosti na konkrétnych pracovníkov (v tomto prípade je to vodič trolejbusu) je potrebné posielať písomnou formou a klasickou poštou (podľa možnosti doporučene) na odd. podnikovej kontroly, ktoré sídli na adrese DPB zverejnenej na našej hlavnej stránke www.dpb.sk. Sťažnosť musí obsahovať vaše meno, priezvisko, presnú adresu a vlastnoručný podpis, z dôvodu objektívneho šetrenia udalosti. Sťažnosť podaná na konkrétnu osobu, uznáte sám, je vážna vec a z hľadiska ľudských práv ju treba dôkladne prešetriť a dokázať. Vypočuť si obidve strany sporu, v prípade potreby sa aj zúčastniť konfrontácie, poskytnúť ďalšie doplňujúce informácie. Aby ste mohli byť informovaný o výsledku šetrenia v zákonom stanovenej lehote, na to je treba mať riadny kontakt. S E-mailom je to problematickejšie. Je anonymný a zatiaľ nie je právne považovaný v každom smere za plnohodnotnú náhradu doporučenej zásielky klasickou formou. Tým Vás však nechcem odradiť od komunikácie s DP Bratislava aj takouto elektronickou formou. Samozrejme každú konštruktívnu pripomienku, radu, kritiku, poznámku, nie len k vlastnej stránke, ale aj k behu samotného podniku radi prijmeme aj v elektronickej podobe na adrese zad@dpb.sk. Každá Vaša pripomienka je samozrejme postúpená zodpovednému vedúcemu pracovníkovi. A tak sa stalo aj s Vašou sťažnosťou. Ako aj z citovaných slov vyplýva, postúpil som ju vedúcemu zodpovednému pracovníkovi a je na ňom, či a ako ju bude v rámci svojich kompetencií riešiť a či mi pošle odpoveď pre Vás. Pri zachovaní doporučovaného postupu je to povinnosť plynúca zo zákona. Za prípadné nepríjemnosti spôsobené konaním nášho pracovníka sa Vám ospravedlňujem. To je všetko, čo môžem spraviť pre Vás ja ako správca schránky. Za pochopenie ďakujem.

P. S. Pripájam Vám (bez komentára) znenie paragrafu 43 ods. 9 a 10 Dopravného a návestného predpisu pre trolejbusovú dopravu.
9.Vodič smie v zastávke uviesť trolejbus do pohybu len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prevádzky trolejbusovej dopravy. Preto musí v nasledujúcom poradí vykonať tieto úkony: a) pohľadom do spätných zrkadiel sa presvedčiť, či nikto nevystupuje alebo nenastupuje, b) po skončení výstupu a nástupu cestujúcich dať výstražné znamenie "Nevystupujte - Nenastupujte", c) ihneď po ukončení znamenia uzavrieť všetky dvere trolejbusu, d) presvedčiť sa pohľadom na kontrolné zariadenie dverí (kontrolka, -y), či sú všetky dvere trolejbusu uzavreté, e) presvedčiť sa pohľadom do spätných zrkadiel o situácii pozdĺž trolejbusu, f) skontrolovať, či trať (cesta) je v smere jazdy volná.
10. Vodič, ktorý splnil povinnosti uvedené v ods. 9 tohto paragrafu nie je povinný brať zreteľ na cestujúcich, ktorí dodatočne hodlajú v zastávke vystupovať alebo nastupovať, a to ani v prípadoch a) keď vyčkáva na signál "Jazda" v zastávke situovanej pred križovatkou tratí (ciest), b) keď nemôže zo zastávky odísť s ohľadom na okamžitú situáciu, c) keď musel v čase odchodu zo zastávky s ohľadom na okamžitú situáciu v prevádzke znova zastaviť.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (974)51,40%
Nie (921)48,60%
Celkový počet hlasov: 1895

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Pavel napísal(a) dňa 09.02.2005 o 11:06:12:
Bavím se, myslel jsem, že blbí jsou především jen Češi,ale hulvátství je přece jen světové.
zdravím, hezký den+++


Reklama