Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka

Predmet: opatrovateľská služba

Text sťažnosti:
Mám v starostlivosti 77-ročnú, ťažko chorú matku a pretože som zamestnaná, zabezpečila som jej donášku obedov z Opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici, ktorá sa realizuje z Klubu dôchodcov na Osuského a to len osobne v hotovosti a v čase od 10 - 14 hod. Od pracovníčky Klubu dôchodcov som dostala informáciu, že je to požiadavka Opatrovateľskej služby. Pracovníčka Opatrovateľskej služby ma informovala, že to je príkaz Miestneho úradu. Teraz sa pýtam: Je možné, že v dobe bezhotovostných platieb a značného pracovného vyťaženia občanov, slúžil "Odbor sociálnych vecí" takýmto spôsobom občanovi?! Navyše mi pracovníčka Miestneho úradu Ing. Staneková pomohla vyriešiť problém ironickou otázkou: "A to nie ste schopná si to zariadiť?" Je pravda, že by som mohla odskočiť z práce z druhého konca Bratislavy, alebo požiadať niekoho z mojich susedov, ale podľa môjho názoru toto nie je riešenie, keďže tento problém sa bude opakovať každý mesiac. Dokedy nám bude vládnuť skostnatený úradnícky systém?

Odpoveď na sťažnosť:
Dňa 18.4.2001 sme obdržali Váš oznam o umiestnení negatívnej kritiky pani Evy Bohnerovej, bytom Osuského č.42, ktorá v nej vyjadrila nespokojnosť so zabezpečovaním úhrady spoločného stravovania pre svoju matku - dôchodkyňu. Spoločné stravovanie dôchodcov, v súlade so Zákonom o sociálnej pomoci, zabezpečuje naša mestská časť v jedálňach, ktoré spravuje. Rozvoz obedov imobilným dôchodcom zabezpečuje v zmysle uvedeného zákona Okresný úrad Bratislava V, prostredníctvom svojich opatrovateliek. Úhradu za dovezené obedy uhrádzal dôchodca prostredníctvom opatrovateľky v hotovosti. Je pravdou, že tento spôsob úhrady Okresný úrad zrušil. Napriek tomu, že uvedená činnosť nespadá do našej kompetencie, rokovali sme s okresným úradom o možnosti vrátenia sa k pôvodnému spôsobu úhrady. Výsledkom spoločných jednaní bolo opätovné zavedenie úhrady v hotovosti za donesené obedy prostredníctvom opatrovateliek , s platnosťou od mája 2001. Záverom dodávame, že odporúčanie Ing.Stanekovej k predmetnému problému bolo mienené úprimne a treba ho chápať ako výzvu k spolupráci a nie ako zlý úmysel. Zabezpečovanie stravovania dôchodcov je len malý výňatok z našej profesne i organizačne náročnej práce, preto je prekvapujúce, že sme pertraktovaní v negatívnom svetle, hoci v mnohých prípadoch nahrádzame starostlivosť priamych príbuzných.

Dňa 24. 4. 2001 sme Vám odoslali našu odpoveď na negatívnu kritiku. Boli sme veľmi radi, že sa nám spoločne podarilo nájsť riešenie, ktoré bolo v prospech našich občanov. S poľutovaním Vám však musíme oznámiť nové skutočnosti týkajúce sa úhrady za obedy. Dňa 25. 4. 2001 Okresný úrad Bratislava V- Opatrovateľská služba, bez nášho vedomia, opätovne zmenil systém úhrady za obedy. Zmena spočíva v tom, že vedúca opatrovateľskej služby vybrala, podľa ich kritérií občanov-stravníkov, za ktorých budú úhradu za obedy vykonávať opatrovateľky. Náš úrad s týmto rozhodnutím nesúhlasí, žiaľ nemôžeme túto skutočnosť ovplyvniť.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (906)48,89%
Nie (947)51,11%
Celkový počet hlasov: 1853

Koeficient inštitúcie/firmy: -131 (veľmi negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 1
17.10.2001 Sťažnosť na Miestny úrad, Bratislava-Petržalka Odpoveď neobdržaná -

Počet pochvál na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 0

Počet podnetov pre: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


mikybi napísal(a) dňa 08.12.2001 o 14:42:15:
Zákon o sociálnej pomoci priamo ukladá
pracovníkom OSV vyhľadávať a riešiť
iniciatívne hore popísané kompenzácie
v spolupráci obvodných lekárov,ktorí majú
vytypovať odkázané osoby vo svojom obvode
pracovníkom OSV, a títo majú problém vyriešiť
promptne, a nie až po roku, či dvoch, ako
ukazuje bežná prax v teréne.
Tento problém ale nezvládol minister práce a sociálnych vecí, pretože so zatvorenými očami tento stav toleruje napriek tomu,že má vo svojom rezorte jednak poskytovať
nezamestnaným luďom takúto prácu, a zároveň tak v sociálnej oblasti zabezpečiť slušnú úroveň lúďom,čo svojimi mozolami
všetko po vojne tu vybudovali, a majú mať zabezpečenú slušnú
nekonfliktnú starobu....


wlado napísal(a) dňa 08.11.2001 o 19:40:22:
To nech rozprávajú svojej starej materi, že zo strany Ing. Stanekovej išlo o dobre mienenú "výzvu k spolupráci". Je možné slová: "A to nie ste schopná si to zariadiť?" považovať za výzvu k spolupráci? Je to typický prejav arogancie pracovníkov Miestneho úradu Petržalka, s ktorými som bohužiaľ musel niekoľkokrát komunikovať. Občania budte milí k svojmu úradníkovi a neobťažujete ho negatívnou kritikou.


Reklama