Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Globtel

Predmet: mobilný telefón

Text sťažnosti:
Dňa 30.5.2000 som zakúpil u firmy DIGITEL HS, Farská 3, 010 01 Žilina, autorizovaného predajcu spoločnosti Globtel a.s. mobilný telefón v akcii: Nokia 7110 v hodnote 9999,- Sk. Dňa 7.7.2000 som tento MT reklamoval po prvýkrát a ako závady som uvádzal: po napojení na nabíjačku nefunkčný mikrofón, zamŕza, telefónne čísla neukazuje korektne. V zázname o vykonanej oprave bolo uvedené: očista MT, nahraný nový soft, test mikrofónu - OK, test v sieti GSM - OK.
Dňa 1.8.2000 som MT reklamoval druhýkrát. Ako závady som uvádzal: po napojení na nabíjačku nefunkčný mikrofón, po vypnutí sa vymaže čas aj dátum, opakovaná závada. V zázname o vykonanej oprave bolo uvedené: pretestovanie MT, závada sa neprejavila.
Dňa 24.8.2000 som MT reklamoval po tretíkrát. Ako závady som opäť uvádzal: nezobrazuje meno, len číslo, aj keď je nahrané v pamäti, po vypnutí sa vymaže čas aj dátum, pri stlačení tlačidla sa kryt na klávesnici neotvorí, mikrofón. V zázname o vykonaných opravách bolo uvedené: vyskočená pružina na mechanizme, znečistené kontakty, test v sieti GSM - v norme.
Zaujímalo by ma ako technici spoločnosti Globtel a.s., tento mobilný telefón testovali a opravovali, keď sa u neho tieto poruchy vyskytujú aj po oprave. Tiež by ma zaujímalo, prečo k niektorým uvádzaným závadám nie je v "Zázname o vykonanej oprave" záznam o tejto oprave: Reklamácia zo 7.7.200, chýba záznam vlastne ku všetkým uvádzaným závadám. Je pravda, že napísali "nahraný nový soft", ale nenapísali, čo ním vlastne opravili.
V reklamácií z 1.8.2000 bolo uvedené: "Pretestovanie MT, závada sa neprejavila" čo je dosť prekvapujúce, pretože do kolónky "Závady" tieto závady píše pracovník spoločnosti Globtel a.s. alebo jeho autorizovaný predajca a ten by si mal overiť či sa u MT tieto závady naozaj neprejavujú. Reklamácia z 24.8.2000 v "Zázname o vykonanej oprave" chýba vyjadrenie sa k závadám: "nezobrazuje meno, len číslo, aj keď je nahrané v pamäti, po vypnutí sa vymaže čas, aj dátum, mikrofón".
Potom som sa snažil u firmy DIGITEL HS, Farská 3, Žilina vyreklamovať MT s tým, že podľa Občianského zákonníka, §623, žiadam vrátenie peňazí za MT. Tu my však bolo povedané, že oni mi peniaze vrátiť nemôžu, že to môže rozhodnúť len spoločnosť Globtel a.s. a oni môžu akurát poslať telefón do opravy do spoločnosti Globtel a.s. To som odmietol pretože MT opravovali už trikrát a bezvýsledne.
Dňa 25.10.2000 som posielal list spoločnosti Globtel a.s., v ktorom som vzhľadom na neustále sa vyskytujúce poruchy MT žiadal o vydanie nového MT Nokia 7110 v 100% stave alebo o vrátenie peňazí.
Dňa 31.10.2000 mi bol z Reklamačného odboru spoločnosti Globtel a.s., od referenta reklamačného odboru, Ing. Jana Villárová, zaslaný list, v ktorom mi bolo oznámené, že mojej žiadosti spoločnosť Globtel a.s. nemôže vyhovieť vzhľadom na to že nespĺňam ustanovenia Občianského zákonníka č.40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 623.
§ 623, Občianského zákonníka uvádza, že kupujúci má právo na výmenu veci, alebo má právo odstúpiť od zmluvy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Neviem, čo tým Ing. Jana Villárová myslela, keď sa odvolala na tento paragraf, ale keď počítam, tak telefón som do tej doby reklamoval celkom 3 krát, 3 krát som reklamoval závadu mikrofón, 2 krát som reklamoval závadu "po vypnutí sa vymaže čas aj dátum" a "nezobrazuje meno, len číslo, aj keď je nahrané v pamäti" a celkovo 5 rôznych chýb MT.
Po tom ako mi prišiel list zo spoločnosti Globtel a.s., pokúšal som sa spojiť s Ing. Jana Villárová, avšak na informáciach spoločnosti Globtel a.s., mi bolo oznámené, že telefónne ćíslo na reklamačný odbor neexistuje a jediný možný kontakt s reklamačným odborom je písomný. Takisto mi nie je celkom jasný postup pri reklamácii MT. Podľa Občianského zákonníka má predajca povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní, toto samozrejme bolo pri každej reklamácii splnené. Ale počas tejto doby ja nemôžem telefonovať, pretože nemám žiadny MT, ale mesačný paušál za Globtel 250 platiť musím. Ako možnosť vyriešenia tohoto problému mi bolo firmou DIGITEL HS, Farská 3, Žilina ponúknuté zapožičanie MT za vratnú zálohu 3000,- Sk. Nerozumiem prečo by som mal vlastne požičiavať peniaze spoločnosti Globtel a.s. (respektíve firme DIGITEL HS, Farská 3, Žilina) a týmto spôsobom ju bezúročne úverovať, čo môže podľa Občianského zákonníka predstavovať 30 dní, keď ja tiež nedostanem zálohu za telefón, keď ho mám v reklamácii. Podľa Občianského zákonníka, § 598 má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Takže vôbec nerozumiem prečo mám platiť akúsi zálohu za zapožičanie MT pri reklamácii.
Dňa 29.11.2000 som posielal list generálnemu riaditeľovi spoločnosti Globtel a.s., Ing. Pavol Lančarič, v ktorom som sa mu snažil vysvetliť situáciu ohľadne reklamácie môjho MT, ale do dnešného dňa mi neprišla žiadna odpoveď.
Dňa 11.1.2001 som sa skúšal dohodnúť s firmou DIGITEL HS, Farská 3, Žilina ohľadne vrátenia peňazí za MT, avšak tí mi vyhovieť nemohli. Preto som reklamoval MT po štvrtý krát. Pán riaditeľ firmy DIGITEL HS, mi povedal že chyby môjho MT neboli opravené asi preto, lebo neboli podrobne opísané v kolónke "Závady", avšak tieto závady do kolónky vypisoval ich pracovník.
Musím ešte upozorniť na skutočnosť, že všetky pohľadávky voči spoločnosti Globtel a.s. mám do dnešného dňa vysporiadané. A ešte dobrá rada, ak si idete kupovať mobilný telefón, dobre si rozmyslite, ktorého operátora mobilnej siete si vyberiete.

Odpoveď na sťažnosť:
Spoločnosť Globtel, a.s. je telekomunikačná spoločnosť, ktorá vlastní licenciu na poskytovanie telekomunikačných služieb. Nie sme oprávnení určovať diagnostiku reklamovaných telefónnych aparátov. Ako predajca telefónov zabezpečujeme vybavenie reklamácií mobilných telefónov v medziach a za podmienok stanoveným zákonom. Tzn. v zákonom stanovenej lehote a len na to oprávnených subjektov (prostredníctvom autorizovaných servisných spoločností). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je pre rozhodnutie o reklamácii smerodajné vyjadrenie zodpovedného autorizovaného servisného strediska. Pri telefónoch značky NOKIA je ním o.i. spoločnosť GSM Servis s.r.o. (Piesočná 7, 821 04 Bratislava) - od 1.1.2001 spoločnosť MOVYS a.s. (Piesočná 7, 821 04 Bratislava). Zákazníkova reklamácia bola posúdená v zmysle platných ustanovení Občianskeho zákonníka č.40/1964 Z.z v znení neskorších predpisov §623, kde sa uvádza, že kupujúci má nárok na výmenu vadnej veci alebo odstúpenie od Zmluvy v prípade, ak ide o síce odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať. O "opätovné vyskytnutie sa vady po oprave" možno hovoriť, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe nadvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada. ktorá ešte nebola reklamovaná. Predávajúci má právo opätovné vyskytnutie sa vady dať posúdiť autorizovanému servisnému stredisku. O "väčší počet vád" ide v prípade, keď vec má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci. Stanovisko servisnej spoločnosti k reklamácii mobilného telefónu v znení "Závada sa neprejavila" znamená, že nebola potrebná oprava predmetného mobilného telefónu, nakoľko sa reklamovaná závada počas testovacej doby neprejavila. V zmysle vyjadrenia autorizovanej servisnej spoločnosti, ustanovení platnej legislatívy Slovenskej republiky a reklamačného poriadku bola žiadosť pána sťažovateľa o výmenu telefónneho aparátu značky NOKIA 7110 za nový aparát toho istého druhu dňa 31.10.2000 a dňa 29.1.2001 zamietnutá. Problematika zapožičania náhradného mobilného telefónu v čase uplatnenej reklamácie na akciové telefóne prístroje je doplnková služba, ktorú naša spoločnosť poskytuje zákazníkom prostredníctvom značkových predajní. "Zápožičky" podliehajú samostatnému právnemu dokumentu, ktorý má v podmienkach stanovenú zálohu 3000,- a poplatok za zapožičanie 50,-Sk/deň v prípade, ak sa reklamovaný telefón vráti s charakterom opravy 'nezáruka' - oprava vady bola vyňatá zo záručných podmienok stanovených výrobcom. Je výhradne na vôli zákazníka, či má záujem o využitie tejto služby. Náklady vynaložené na zapožičanie náhradného mobilného prístroja nepatria v zmysle §598 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov medzi nevyhnutné náklady spojené s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade, že zákazník nevyužije zápožičkový telefón a nevyužíva služby GSM prostredníctvom zmluvne pridelenej SIM karty v čase uplatnenej reklamácie na akciový mobilný telefón, môže požiadať o zohľadnenie tejto doby v mesačných poplatkoch, ktoré budú následne upravené v zmysle §18, 19 Zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (943)52,83%
Nie (842)47,17%
Celkový počet hlasov: 1785

Koeficient inštitúcie/firmy: 697 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Globtel: 15
21.08.2000 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odpojenie telefónu
26.07.2000 Sťažnosť na Globtel - zverejnenie výsledkov
24.05.2000 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - odkazová služba
19.02.2000 Sťažnosť na Globtel - zavádzajúca reklama
13.09.2001 Sťažnosť na Globtel - lokalizácia telefónu
01.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - Letná hra
04.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odkazová služba
22.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - preregistrácia SIM karty
12.11.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - akciový telefón
31.01.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - lokalizovanie mobilného telefónu
05.02.2002 Sťažnosť na Globtel - akciový balík
28.02.2002 Sťažnosť na Globtel - Prima kredit
14.03.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - kontrola spotreby
02.04.2002 Sťažnosť na Globtel - odpojenie telefónu
27.08.2002 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - Prima

Počet pochvál na: Globtel: 0

Počet podnetov pre: Globtel: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


NIKO napísal(a) dňa 25.10.2004 o 15:15:38:
Ahojky. No je to uz troska davnejsie co si napisal tento clanok, ale aj tak som sa rozhodol ta oslovit. Mam ten isty problem ako Ty, len spolocnost sa uz vola ORANGE a.s. a telefon je siemens CX65 a pre zmenu mi riadne nefunguje IrDA.Telefon bol reklamovany hned na 3 den po jeho kupe a na druhy den vymeneny za ten isty typ, ale novy kus. Vada sa objavovala nadalej, preto som ho dal reklamovat. Ked sa vratil z Inotesky v Lipt. Hradku tot autorizovany servis pre siemens, bolo v protokole napisane "bez zavad", avsak mnou zistena vada sa objavovala nadalej, preto som ho bol zase zreklamovat. Skoro ma porazilo, ked mi pracovnik ALTEC - autorizovany predajca Orange Ruzomberok povedal, ze vymena kus za kus nie je reklamacia, tak ho musim dat zase reklamovat ak sa nevrati nas5 v poriadku. Po liste, ktory Ti odpisali z vtedajsieho Globtel-u uz som stratil chut. Namiesto IrDA si asiq zozeniem kabel na COM1 :o( a budem 2 roky z pokazenym telefonom. Co uz, my malicky, prti takemu gigantovi akym je spol. Orange a.s. Napis mi pls, ak sa k tomu dostanes, ze ako si dopadol a ako si na tom teraz. Caf. Diq NIKO mailto:niko@klacno.sk


VS napísal(a) dňa 16.05.2002 o 14:46:45:
Na Globtel, pardon Orange sa mozno stazovat skutocne iba na lamparni. Mam podobny problem s ich telefonom a ich servisom, ci skor neservisom a neslozbami. Ja som ten hlupy a telefon je OK!? Lenze ja nie som babicka,ktorej vnuk pozical telefon na dva dni a viem co hovorim... A riesenie??? Naco?


EnForcer napísal(a) dňa 14.01.2002 o 13:40:29:
Zdravim, ak este mate cas a hlavne chut zaoberat sa tou "vysoko odbornou a specializovanou" firmou MOVYS, ozvite sa mi, dame hlavy do kopy a vymyslime, ze ako a kde ich riadne zmedializujeme.

JK


Reklama