Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Policajný zbor SR

Predmet: nečinnosť

Text sťažnosti:
Veľmi ma v poslednom čase znepokojuje postoj policajtov vo vzťahu k účastníkom cestnej premávky, hlavne ich apatia k nebezpečnému správaniu sa niektorých vodičov na cestách. Príklad: ak je zlé počasie, ťažko nájdete policajtov kontrolujúcich dodržiavanie predpisov pravidiel cestnej premávky, samozrejme česť výnimkám. Ide mi hlavne o používanie neadekvátneho osvetlenia vozidla a to či už prílišného (hmlové svetla počas nezníženej viditeľnosti) alebo nedostatočného (žiadne osvetlenie počas zlého počasia). Nedávno som videl v televízii reportáž práve ohľadom tohto fenoménu, ktorý ma podnietil k napísaniu podnetu. Ja by som dotyčných pokutoval miernou peňažnou pokutou, pretože peniaze nie sú vždy najspravodlivejším trestom pre každého, ale aj odňatím VP kvôli všeobecnému ohrozovaniu premávky napr. na 3 mesiace. Mimochodom jazdím ročné cca.50-70000 km. Ďakujem.

Odpoveď na sťažnosť:
Z hľadiska pôsobnosti služby dopravnej Policajného zboru zaujímame k predmetnej veci nasledovné stanovisko:
1. K nečinnosti policajtov. Podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, Policajný zbor dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. Povinnosť policajta vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania, vyplýva z § 9 ods. 1 citovaného zákona. Z uvedeného je zrejmé, že ak je páchaný trestný čin alebo priestupok policajt je povinný vykonať služobný zákrok. V prípade, že policajt takýto zákrok nevykoná, dopustí sa porušenia služobnej disciplíny. Preto, ak občanom sú známe prípady pasívneho postoja policajtov voči odhaľovaniu trestných činov alebo priestupkov a zisťovaniu ich páchateľov je potrebné, aby sa so zistenými skutočnosťami obrátili na príslušný útvar kontroly alebo na krajské resp. okresné riaditeľstvá Policajného zboru v mieste, kde boli tieto zaznamenané.
2. K ukladaniu sankcií za nevyhovujúce osvetlenie vozidla. Osvetlenie vozidiel je predmetom úpravy § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V prípade, že vozidlo nemá za zníženej viditeľnosti rozsvietené ustanovené osvetlenie resp. osvetlenie vozidla je v rozpore s vyššie uvedeným zákonným ustanovením, je takéto konanie kvalifikované ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za takýto priestupok možno vodičovi vozidla podľa § 22 ods. 2 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do výšky 1.000 Sk. V blokovom konaní možno v zmysle § 13 ods. 2 tohoto zákona uložiť pokutu do výšky 500 Sk. Zadržanie vodičského preukazu podľa § 66 zákona o premávke na pozemných komunikáciách je odôvodnené len za predpokladu, že vyššie uvedeným porušením pravidiel cestnej premávky je bezprostredne ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo je spôsobená dopravná nehoda. V takýchto prípadoch možno uložiť pokutu do výšky 5. 000 Sk a zákaz činnosti až na dobu jedného roka.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (910)51,07%
Nie (872)48,93%
Celkový počet hlasov: 1782

Koeficient inštitúcie/firmy: 52 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Policajný zbor SR: 2
04.04.2000 Sťažnosť na Policajný zbor SR - korupcia - úplatkárstvo
25.03.2002 Sťažnosť na Policajný zbor SR Sťažnosť vyriešená iba formálne - správanie sa policajta

Počet pochvál na: Policajný zbor SR: 0

Počet podnetov pre: Policajný zbor SR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Karol napísal(a) dňa 07.12.2007 o 15:08:23:
Čo je ustanovené osvetlenie vozidla cez deň? Stačí mať zapnuté iba predné stretávacie svetlá, alebo komplet osvetlenie?


Reklama