Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Bytofond, Bratislava

Predmet: správa bytov

Text sťažnosti:
Bývam v bytovom dome v MČ Rača - lokalita Krasňany, v objekte, ktorý je pod správou: Bytofond, podnik mestskej časti Bratislava - Rača, Nám. Hrdinov č.3, 831 06 Bratislava. MČ Rača vydáva periodikum Račiansky výber, kde v čísle 15-16 roku 2000 (december 2000) bol uverejnený článok prevádzkovo technickej námestníčky Ing. Jaromíry Tomanovej k problematike zákona č. 70/1998. Tento zákon bol v uvedenom Račianskom výbere zverejnený účelovo nekompletný, nakoľko tu chýba vysvetlenie, že príslušný zákon č.70/1998 § 36 ukladá povinnosť priamemu odberateľovi tepla vybaviť sústavu tepelných zariadení za odberným miestom automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb. Zákon je v tomto článku v tom znení, že túto povinnosť majú vlastníci bytov - konečný spotrebitelia tepla. Sťažujem sa týmto na Bytofond, podnik mestskej časti Bratislava - Rača (ďalej len Bytofond) v zmysle skutočnosti, že vo verejnom periodiku Račiansky výber uverejňuje účelovo neúplné znenie zákona č.70/1998. Bytofond neposkytuje ako správca tie služby, ktoré mu vyplývajú z titulu zmluvy o výkone správy. Bez vedomia a povolenia vlastníkov bytov na Hagarovej ul.súp.č.2546 /11 dal poistiť bytový dom, čím hrubo porušil Zmluvu o výkone správy č.S-0246../96, čl.VI.-ods.5. a 6. K problematike poistenia nebol nikto zo zástupcov majiteľov ani nikto z majiteľov bytov pred samotným aktom poistenia objektu prizvaný. Bytofond nie je schopný zabezpečiť informovanosť o používaní kontajnerov na domový odpad - ani to technicky vyriešiť, čím vzniká situácia, že niektoré kontajnery sú v predvečer pred vyprázdnením tak preplnené, že odpad sa nachádza v okolí po sídlisku, pričom niektoré kontajnery sú poloprázdne. Bytofond zlyháva svojim neodborným vykonávaním ako správca a dokonca si za to účtuje aj poplatok (poplatok za výkon správy).

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 75 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Bytofond, Bratislava: 0

Počet pochvál na: Bytofond, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: Bytofond, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama