Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: dopravné spoje

Text sťažnosti:
Okres Bratislava IV je z hľadiska zabezpečenia MHD totálne nevyhovujúco riešený. Má približne toľko obyvateľov ako Petržalka, ktorá má 24!! autobusových spojov s rôznymi časťami centra mesta. Celá BA IV má 11!! /slovom jedenásť/ spojov s centrom mesta, z toho je 5 električiek, ktoré zabezpečujú dopravu cestujúcich z D.N.Vsi, Dúbravky, Karlovej Vsi a Dlhých dielov, čo najmä v špičkách je totálne nevyhovujúce množstvo, najmä po nastúpení cestujúcich z 20 tis. sídliska D.Diely. Úroveň cestovania je príšerná, to už nehovoriac o tom, že v prípade výpadku električiek v Karlovej Vsi je vlastne táto mestská časť odrezaná od centra s nemožnosťou akéhokoľvek promptného iného napr. autobusového spoja, musíme čakať, pokým budú nasadené náhradné autobusy. Z toho dôvodu je najmä K.Ves a Dlhé diely nevyhovujúco riešená, najmä D.Diely, ktoré ako jediné veľké sídlisko v BA /v porovnaní s Kramármi, Ružinovom, Kolibou, P.Biskupicami, Račou/ nemajú žiadne priame spojenie s centrom, sme zvážaní k električkám v preplnených malých autobusoch, podobne je to zasa v špičke v popoludňajších hodinách. Situácia je už neúnosná, neobstojí argument, že tieto "pendlovacie" autobusy chodia každých 5 min. Napr. autobus č. 50 v centre mesta chodí každých 10 min.a zabezpečuje prepravu cestujúcich tam, kde je možné použiť i iné spoje, takže je jasné, že ani tých 5 min. pri tak zaťaženom sídlisku nepostačuje a o aspoň prijateľnom cestovaní sa nedá ani hovoriť. Takáto situácia nemá obdobu nikde inde v Bratislave. Pýtam sa, ako mieni DPB situáciu najmä na Dlhých Dieloch riešiť, keďže peniaze na realizáciu koncepčného riešenia MHD v tejto časti, t.j. trolejbusov sa asi nikdy nenájdu a po Novom roku sa majú ešte naopak jestvujúce spoje zredukovať. A to podotýkam, že okres BA IV má najvyššiu zamestnanosť v rámci celého Slovenska, ale pritom najhoršie riešenie MHD v celej Bratislave. Je potrebné i zhustiť interval autobusového spojenia č.32, ktorý jediný je akým-takým spojením s centrom, ale už na tretej zastávke od prvej nástupnej zastávky sa doňho už nik nedostane, tak je preplnený. Čo mieni DPB s uvedeným problémom robiť, ak napr. cestujete z D.Dielov na Ml.Nivy napr. na autobusovú stanicu, dostanete sa tam min. 3 spojmi, v špičke to je 60 min.cesty /o So a Ne už radšej ani nehovorím/, z toho strávených na zastávkach pri prestupovaní 30 min., pritom je to len 7 km od D.Dielov. Vykonáva DPB aspoň nejaké prieskumy zaťaženia jednotlivých liniek a reaguje zmenami na výsledok týchto prieskumov? Ako je možné, že po trase práve jediných električkových spojení sú i veľké internáty Družba, Lafranconi, areál St.grunty /kde tiež chodia študenti týmito električkami a potom prejdú radšej peši/ a ani toto nebolo pri riešení MHD v tejto časti BA zohľadnené? Ako sa bude situácia riešiť?

Odpoveď na sťažnosť:
V úvode nášho stanoviska musíme priznať, že pani Hrešková má pravdu v tom, že doprava v oblasti Dlhých dielov je nevyhovujúca, no zároveň musíme konštatovať, že doprava je zlá nielen v oblasti Dlhých dielov, resp. okresu Bratislava IV, ale úroveň dopravy je nevyhovujúca na drvivej väčšine liniek MHD v Bratislave. O tomto nelichotivom stave samozrejme vieme, vie o tom cestujúca verejnosť a vie o tom aj mesto Bratislava, ako objednávateľ, koordinátor a spolufinančník rozsahu dopravy v našom meste. Dopravný podnik zabezpečuje dopravu na úrovni, ktorú stanovuje objednávka mesta a úroveň objednávku mesta limitujú momentálne ekonomické možnosti mesta. Úroveň MHD v Bratislave je teda priamo úmerná ekonomickej situácie nášho mesta a tá nám v súčasnosti neumožňuje robiť opatrenia, ktoré by sa prejavili zásadným zlepšením kvality MHD. Nemôžeme súhlasiť s pani Hreškovou v tom, že okres Bratislava IV má približne toľko obyvateľov ako Petržalka. Mestská časť Petržalka má viac ako 125 tisíc obyvateľov, čo je o 27 tisíc viac ako celý okres BA IV, pričom ešte okres BA II má o 13,5 tis. obyvateľov viac ako okres BA IV. Tieto čísla samozrejme nie sú rozhodujúce, tak ako nie je rozhodujúci ani počet liniek zabezpečujúcich dopravu v jednotlivých častiach Bratislavy. Ten totiž do značnej miery závisí od rozlohy a komunikačných možnosti danej oblasti. Myslíme si, že rozhodujúci je počet miest ponúkanej prepravnej kapacity v jednotlivých častiach, resp. okresoch mesta, na počet ich obyvateľov. Ak si porovnáme ponúkanú prepravnú kapacitu za špičkovú hodinu k počtu obyvateľov v okrese BA IV a v mestskej časti Petržalka, tak zistíme, že percento ponúkanej kapacity je v okrese BA IV na úrovni 28,98 % a v MČ Petržalka na úrovni 24,0 % maximálnej kapacity. Uvedené čísla dokumentujú skutočnosť, že okres BA IV má o 4,98 % viac ponúkanej kapacity na obyvateľa za špičkovú hodinu ako má MČ Petržalka. Prezentovanými číslami nechceme nikomu nič dokazovať, chceme len konštatovať, že našou snahou určite nie je preferencia cestujúcich jednej mestskej časti na úkor iných cestujúcich. Jednoznačnou našou snahou je, v rámci nám daných možností zabezpečovať dopravu približne na rovnakej úrovni, nech je akákoľvek, rovnomerne v celej sieti MHD v Bratislave. Môžeme Vás ubezpečiť, že Dopravný podnik si vykonáva prieskumy aktuálneho stavu v sieti liniek MHD. Bez týchto prieskumov by sme len veľmi ťažko a nesystematicky mohli robiť dopravu. Výsledky týchto prieskumov sú pre nás podkladom pri posudzovaní aktuálneho stavu a sú podkladom aj pri prípravách zmien, ktoré je nutné vykonať. V prípade návrhu zásadnej zmeny v organizácii dopravy, je táto, ešte pred realizáciou, predmetom rokovaní zástupcov Magistrátu mesta, Dopravného podniku a príslušnej mestskej časti, ktorej sa pripravovaná zmena dotýka. Otázky MHD sú v prípade oblasti Dlhých dielov prerokovávané so zástupcami Miestneho úradu Bratislava Karlova Ves. Musíme priznať, že v každom prípade zastávajú záujmy cestujúcej verejnosti, ale zároveň dobre poznajú aj okolnosti za ktorých sa MHD v Bratislave robí a tak realizovaný výsledok je často určitým kompromisom požiadaviek na jednej strane a možností na strane druhej. Otázka nutnosti prestupovania obyvateľov Dlhých dielov na električky má dávnejšie korene. V rokoch 1992 - 1993 bola v Bratislave vykonaná štúdia zameraná na reálne zhodnotenie situácie MHD v Bratislave a na spracovanie odporúčaní na dosiahnutie zníženia finančnej náročnosti prevádzky MHD v Bratislave. Výkon štúdie si objednal Magistrát mesta a poverená ním bola nemecká firma Hamburg Consult ako nezainteresovaná strana a v tom období, ale aj neskôr, jedna z najuznávanejších v tejto oblasti. Prvým a zároveň jedným z najzávažnejších odporúčaní bolo v maximálnej miere zredukovať súbežnosť autobusovej dopravy s linkami elektrickej trakcie v úsekoch, kde táto ponúka dostatok potrebnej voľnej kapacity, alebo je ňou nahraditeľná. Závery tejto štúdie si osvojil a akceptoval tak Magistrát mesta, ako aj poslanci Mestského zastupiteľstva. Od roku 1994 si Magistrát mesta objednáva a Dopravný podnik spracováva Projekty organizácie dopravy v zmysle záverov tejto štúdie, ale samozrejme v rámci aktuálnych finančných možností mesta. Opatrenia, ktoré boli realizované, prinášali však so sebou aj zvyšovanie počtu prestupov. Tu si treba uvedomiť, že aj v iných svetových či európskych mestách, a to aj mestách ďaleko solventnejších ako je Bratislava, sa prestupovanie už dávno stalo, z ekonomických dôvodov, bežným štandardom. Táto skutočnosť bola aj jedným z dôležitých faktorov pri rozhodnutí o zmene tarifného systému z neprestupnej na prestupnú tarifu. Ak hovoríme o tarife, tak si treba ozrejmiť ešte jednu, veľmi podstatnú vec. Cena cestovného lístka je, vzhľadom na neustály rast cien vstupov (pohonné hmoty, elektrická energia, dopravné prostriedky a pod.), podstatne vyššia ako platí cestujúci. Rozdiel v cestovnom na každého cestujúceho dopláca mesto, čiže inými slovami povedané, týmto rozdielom mesto dotuje každého cestujúceho pri jeho ceste v prostriedkoch MHD. Takýmto opatrením mesto zabezpečuje, aby cestujúci nemusel platiť za cestovný lístok toľko, koľko je reálna cena cestovného lístka. Uvedená skutočnosť má potom, samozrejme do určitej miery negatívny vplyv na ekonomiku mesta, čo sa následne prejavuje napr. aj nevyhovujúcou úrovňou MHD v Bratislave.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (954)51,48%
Nie (899)48,52%
Celkový počet hlasov: 1853

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


J. napísal(a) dňa 22.10.2018 o 16:37:58:
Dobrý deň, práve idem z práce, konkrétne autobusom 78.Celú cestu dýchame ako cestujúcic výfuky z áut,stojace pred autobusom.Prepáčte,ale myslím, že toto už je nad rámec, nielenže ideme hodinu v zápche,ale dýchať toto, celý čas,boli by ste spokojní,keby išlo o vašu rodinu?


Reklama