Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovenské telekomunikácie

Predmet: inkaso

Text sťažnosti:
Chcem podať sťažnosť na Slovenské telekomunikácie, ktoré ma vytočili tak, že to nemá obdoby. Platím im telefónne účty prostredníctvom inkasa z účtu. Za mesiac august som prekročil limit 1000 Sk. Konkrétne 1080 aj nejaké drobné. Čo som však netušil, že po prekročení tohto limitu inkasné stredisko nezúčtuje túto platbu a musím si ju dať na úhradu sám. Ale čo sa stalo: ešte som nemal v ruke ani inkasný lístok, z ktorého by som videl že platba tam nie je zahrnutá a už telefonovali mojej manželke domov, že nemám zaplatený účet a ak ho okamžite nezaplatím, že ma na druhý deň odpoja!!!!!!! To je prístup k zákazníkovi, čo? To sa v Globteli nemôže stať. Čo som im aj povedal. Následne na to som začal pátrať čo sa stalo, lebo o tej 1000 Sk hranici som nevedel. Keď som to zistil, tak som dal na druhý deň príkaz na úhradu (z Poštovej banky do Poštovej to znamená že peniaze mali okamžite). V zapätí po tom (asi za dva tri dni) mi prišla domov upomienka.

Odpoveď na sťažnosť:
Je všeobecne známe, že ST a.s. učtujú užívateľom pevnej časti verejnej telekomunikačnej siete ceny za poskytnuté telekomunikačné služby formou účtu za telekomunikačné služby. Účet za každé zúčtovacie obdobie ( 1 kalendárny mesiac) má stanovenú a na účte priamo uvedenú svoju lehotu splatnosti. V tejto lehote je užívateľ povinný vykonať jeho úhradu. Užívateľ mal právo sa sám rozhodnúť, či ako spôsob úhrady účtu použije hotovostnú platbu, bezhotovostnú platbu inkasom z jeho účtu v peňažnom ústave, alebo bezhotovostnú platbu prostredníctvom SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva). Inkaso v rámci SIPO vykonáva Slovenská pošta tj. platba za telekomunikačné služby nie je vykonaná medzi zúčastnenými stranami priamo, ale sprostredkovane. Táto skutočnosť môže mať vplyv na dodržanie lehoty splatnosti účtu užívateľmi. Preto v súčasnosti sa už systém platby prostredníctvom SIPO nerozširuje. Aj tí užívatelia, ktorí zatiaľ na ňom zotrvávajú sú zo strany ST a.s. oslovovaní s návrhom na zmenu spôsobu platby, najvhodnejšie bezhotovostne, inkasom z bankového účtu. V prípade ak užívateľ uhrádza poplatky SIPO zo svojho bankového účtu ide o najnevýhodnejší spôsob platby, pretože okrem časového sklzu sprostredkovanej platby jej výkon môže byť obmedzený ešte prekonaním dvoch limitov. Limitu SIPO ( 999,- Sk) a limitu platného pre bankový účet jeho majiteľa. V takýchto prípadoch dochádza najčastejšie k porušeniu lehoty splatnosti účtu, čo užívateľa vystavuje nebezpečenstvu ďalej uvedeného nápravného postupu. Účet za telekomunikačné služby je uhradený včas, ak v stanovenej lehote splatnosti je vyúčtovaná cena pripísaná na účet ST a.s.. Pri platbe prostredníctvom SIPO okrem toho, že sa vykonáva s dvojmesačným oneskorením (t.j. napr. v SIPO za október je uhradený účet z augusta, resp. októbrový účet za telekomunikačné služby bude uhradený v decembri) je do SIPO zahrnutá platba, pokiaľ výška predpísanej sumy (výška účtu) nepresiahne vyššie uvedený limit 999 Sk. V prípade podlimitnej sumy je užívateľovi zasielaný "oznam" o výške účtu za telekomunikačné služby. Dodržanie lehoty splatnosti účtu je spravidla zabezpečená systémom úhrady. V prípade nadlimitnej sumy je užívateľovi zasielaný priamo účet a zodpovednosť za jeho včasnú úhradu nesie sám užívateľ. O tejto zodpovednosti je poučený informáciami uvedenými na zadnej strane účtu. Ak užívateľ neuhradí účet včas, spravidla v termíne 2-3 dni po lehote splatnosti je pracovníkmi ST a.s. telefonicky alebo faxovou správou upozornený na túto skutočnosť a súčasne je poučený o následnom konaní ST a.s., vyplývajúcom z nedodržania lehoty splatnosti účtu. Toto osobné upozornenie je činnosťou ST a.s. nad rámec postupov stanovených pre vzťah telefónneho účastníctva relevantnými predpismi. V praxi sa stávajú prípady, že takéto upozornenie užívatelia odmietajú ako obťažujúce. Vo väčšine prípadov sa však stretá s porozumením a upozornenie ( a poučenie) je užívateľmi vítané. Je teda nesporné, že názor konkrétneho užívateľa na túto formu upozornenia je subjektívny. V prípade, že užívateľ neuhradí účet do 7 dní od lehoty splatnosti, bez ohladu na telefonické (faxové) upozornenie, je mu zaslaná písomná upomienka s náhradnou lehotou splatnosti účtu ( 3 dni od obdržania upomienky). Po márnom uplynutí aj náhradnej lehoty splatnosti účtu pristupuje ST a.s. k prerušeniu prevádzky telefónnej stanice užívateľa. O vykonaní úhrady účtu sa ST a.s. dozvedia po pripísaní sumy na svoj účet. Do tohoto okamihu sa účet považuje za neuhradený. Pretože užívateľ má možnosť vykonať dĺžnu úhradu po lehote splatnosti kedykoľvek môže sa stať, že vyššie uvedené postupy ST a.s. kolidujú s dátumom vykonania údrady užívateľom (nie dátumom pripísania na účet ST a.s.). V takom prípade už vykonané kroky ST a.s. nemožno odvolať ( stiahnuť späť) a užívateľ môže takéto jednanie subjektívne hodnotiť ako neseriózne. Každá sťažnosť na takýto prípad je vždy riešená individuálne. Príčiny a dôvody konania ST a.s. sú vysvetlené a oprávnené nároky užívateľov uspokojené. Predmetná kritika sa vo všeobecnosti dotýka problematiky dodržania splatnosti nadlimitného účtu pri platbe vykonávanej prostredníctvom SIPO. ST a.s. majú jednoznačne záujem o všetkých užívateľov verejnej telekom. siete a v existujúcich účastníckych vzťahoch prioritne dbajú o zaistenie ich spokojnosti. K riešeniu akýchkoľvek požiadaviek užívateľov pristupujú maximálne zodpovedne a volia korektné jednanie s preukázateľnými faktami. Preto s úcty k užívateľovi nepovažujeme za vhodné touto cestou informovať o podrobnostiach ním kritizovaného prípadu. Tieto sme v prípade prejavu jeho záujmu pripravení mu oznámiť osobitným vybavením.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (1192)54,53%
Nie (994)45,47%
Celkový počet hlasov: 2186

Koeficient inštitúcie/firmy: 968 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovenské telekomunikácie: 11
21.08.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - pomalé spojenie
25.09.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - mincové telefónne automaty
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - predkládka telefónu
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - telefónna karta
15.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - objednávka služieb
16.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - reklamná kampaň
20.09.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - zdraženie cien
23.10.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - služby
29.09.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - odpojenie
25.11.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - neobslúženie zákazníka
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - ISDN zariadenie
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - reklamácia

Počet pochvál na: Slovenské telekomunikácie: 0

Počet podnetov pre: Slovenské telekomunikácie: 2
08.01.2002 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - telefónne karty
02.02.2003 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - poplatky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


2wiH6wfDupzE napísal(a) dňa 10.04.2017 o 03:26:22:
Noel,Just wanted to thank you again for the info you provided me for my trip. I had awesome time visiting Loreto Apurtino. We did many of the things you suggested. Next step is the dual citizenship process. My biggest comcern is the name changes throughout the years. Guess we just have to take our chances and see what hahp.nseTpanks again and can’t wait to return to beautiful Italia!!Best to you,Michael


9LJIxS7H napísal(a) dňa 02.07.2015 o 00:55:10:
Whoa, whoa, get out the way with that good inrtomafion.


Reklama