Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovenské telekomunikácie

Predmet: mincové telefónne automaty

Text sťažnosti:
Podľa mojich osobných skúseností a skúseností mojich známych je veľa telefónnych automatov nastavených tak, že aj v prípade neuskutočnenia telefonického hovoru nevracajú spať vložené peniaze (dobrá možnosť zvyšovania zisku - určite so slušnými výsledkami), veľa telefónnych automatov registruje 2 Sk mincu ako 1 Sk (buď sú nakúpené nekvalitné automaty - Bože za tie peniaze, alebo - horší prípad, sú úmyselne zle nastavené). Umiestnením malého počtu mincových telefónnych automatov (skúste nájsť v Bratislave nejaký fungujúci) nútia svojich zákazníkov kupovať predplatené telefónne karty. Myslím si však, že žiadne sťažnosti nepomôžu. Situáciu v tejto inštitúcii pomôže vyrieši jedine privatizácia, urýchlené zrušenie monopolu (nástup napr. AT&T, SPRINT) a následné vytvorenie normálneho trhového prostredia. Som presvedčený, že súčasné ST by na bežnom telekomunikačnom trhu prežili tak asi 14 dní.

Odpoveď na sťažnosť:
Dňa 12.9.2000 sme obdržali Váš list, ktorého prílohou bola sťažnosť na mincové verejné telefónne automaty v Bratislave. Po prešetrení uvádzame:
* V zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, paragraf 13 je orgán povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.
* V Bratislave je celkovo vyše 2 300 verejných tel. automatov. Z toho je 729 mincových automatov. Všetky sú zapojené na Dohľadový systém /PMS /. Tento systém priebežne mapuje a vyhodnocuje prevádzku VTA. Celá prevádzkyschopnosť VTA sa zaznamenáva a v prípade poruchy ju automat oznámi do systému. Mesačne je zaznamenaných cca 2000 porúch VTA. 98 percent bolo odstránených do 24 hod. Podotýkame, že nahlasovanie porúch VTA je bezplatné.
* Pri neuskutočnení tel. hovoru VTA vráti vhodené mince. Nevrátenie mince môže spôsobiť upchatie výpadovej misky, ktoré upchávajú rôzne asociálne živly. Takúto poruchu automat taktiež signalizuje a na základe signalizácie zamestnanci ST, a.s. VTA opravia. ST a.s. o zásahu do telekomunikačného zariadenia informujú orgány činné v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní dajú občanovi poriadkovú pokutu, ale po ich odchode sa situácia opakuje. V prípade nevrátenia mincí môže užívateľ uvedené oznámiť na tel. číslo, ktoré je v každom VTA. V prípade, ak zamestnanec ST, a.s. v príslušnom automate nájde vo výpadovej miske mince a užívateľ udá čas a sumu, ktorá mu nebola vrátená, ST, a.s. mu ich vrátia. Podľa vyjadrenia vedúceho špeciálnych činností cca z desiatich nahlásených prípadov vrátia mince cca 3-4 užívateľom. Nakoľko sťažovateľ neuviedol, kde v Bratislave mince po uskutočnení tel. hovoru sa mu nevrátili, nemôžeme sa k tejto záležitosti konkrétne vyjadriť. Doteraz nebola hlásená porucha, ktorej by VTA registrovali 2 Sk mincu za 1 Sk. Odbor kontroly ST, a.s. vykonáva v zmysle plánu kontrol aj kontrolu umiestnenia, vybavenia, prevádzkyschopnosti a čistoty VTA. Funkčnosť VTA sa podstatne zlepšila, nedostatky pretrvávajú vo vzhľade VTA. Napriek opakovanému zasklievaniu a opravám dverí, natieraniu, vandali stíhajú rozbíjať sklá, dvere a rôznymi nápismi znečisťujú VTA. Riaditeľstvo telekomunikácií o.z. Bratislava za prvý polrok 2000 vykonalo opravy VTA za cca 800000,- Sk. ST, a.s. prešetrujú všetky sťažnosti užívateľov nakoľko majú snahu o odstránenie nedostatkov, ktoré sú príčinou podávania sťažností. Zlepšenie v poskytovaných službách nenastane len privatizáciou a "zrušením monopolu" ST, a.s., musia k tomu tiež prispieť občania. Napriek nemalému investovaniu fin. prostriedkov do prevádzkyschopnosti VTA, funkčnosť sa zlepšila, ale vandalizmom občanov nedostatky pretrvávajú. Žiadame Vás, aby ste usmernili užívateľov telekomunikačných služieb, aby sťažnosti posielali na prešetrenie ST, a.s s konkrétnymi údajmi.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (1158)53,54%
Nie (1005)46,46%
Celkový počet hlasov: 2163

Koeficient inštitúcie/firmy: 968 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovenské telekomunikácie: 11
21.08.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - pomalé spojenie
17.11.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - inkaso
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - predkládka telefónu
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - telefónna karta
15.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - objednávka služieb
16.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - reklamná kampaň
20.09.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - zdraženie cien
23.10.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - služby
29.09.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - odpojenie
25.11.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - neobslúženie zákazníka
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - ISDN zariadenie
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - reklamácia

Počet pochvál na: Slovenské telekomunikácie: 0

Počet podnetov pre: Slovenské telekomunikácie: 2
08.01.2002 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - telefónne karty
02.02.2003 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - poplatky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


GABO napísal(a) dňa 27.10.2001 o 10:27:58:
Plne súhlasím so sťažnosťou. Mne sa to stalo tiež a nie raz. Dokonca priamo pred Telkomunikáciami v NZ. Ja by som to najradšej porozbíjal.


Reklama